INNOWATOR MAZOWSZA

Ideą konkursu jest wspieranie i promocja postaw proinnowacyjnych oraz budowanie świadomości wśród mieszkańców Mazowsza, w szczególności w środowisku naukowym oraz biznesowym odnośnie roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • „Innowacyjna Firma”
  • „Innowacyjny Naukowiec”.

Kategoria „Innowacyjna Firma” skierowana jest do przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw z terenu województwa mazowieckiego, istniejących nie dłużej niż 6 lat. Firmy uczestniczące w Konkursie powinny wykazać się udokumentowanym – wprowadzonym w ciągu ostatnich 3 lat – innowacyjnym produktem, usługą lub technologią, wdrożoną w codziennej praktyce biznesowej.

Kategoria „Innowacyjny Naukowiec” adresowana jest do młodych naukowców (poniżej 39 roku życia), którzy w przeciągu ostatnich 3 lat uzyskali stopień doktora, a w swojej pracy podejmowali tematykę innowacyjności.

Laureaci konkursu to młode, kreatywne osoby, które konsekwentnie dążą do celu i osiągają sukcesy dzięki stosowaniu innowacji. Doceniane są nowe, innowacyjne rozwiązania, stosowane w przedsiębiorstwach, które wpływają na polepszenie organizacji pracy, przy jednoczesnej dbałości o kapitał ludzki oraz środowisko. Doceniani są także młodzi naukowcy, których prace doktorskie są istotne dla rozwoju nauki w Polsce i na świecie.