INNOWATOR MAZOWSZA

Ideą konkursu jest wspieranie i promocja postaw proinnowacyjnych oraz budowanie świadomości wśród mieszkańców Mazowsza, w szczególności w środowisku naukowym oraz biznesowym odnośnie roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i Samorządem Województwa Mazowieckiego.

logo konkursu Innowator Mazowsza: kolorowy napis: INNOWATOR Mazowsza, hasztag MAZONowsze.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • „Innowacyjna Firma”
  • „Innowacyjny Naukowiec”.

Kategoria „Innowacyjna Firma” skierowana jest do przedstawicieli sektora  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających status przedsiębiorstwa samodzielnego, zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, których innowacyjny produkt, usługa lub technologia została wprowadzona do codziennej praktyki biznesowej lub jest przed etapem sprzedaży i pozyskano środki na ich komercjalizację.

Kategoria „Innowacyjny Naukowiec” adresowana jest do naukowców z zakończonym przewodem doktorskim lub uzyskanym stopniem doktora, których praca doktorska została przygotowana lub obroniona w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego. Przedmiotem zgłaszanej do konkursu pracy doktorskiej stanowią innowacyjne rozwiązania stosowane w możliwe do wdrożenia w praktyce gospodarczej.

Laureaci konkursu to kreatywne osoby, które konsekwentnie dążą do celu i osiągają sukcesy dzięki stosowaniu innowacji. Doceniane są nowe, innowacyjne rozwiązania, stosowane w przedsiębiorstwach, które wpływają na polepszenie organizacji pracy, przy jednoczesnej dbałości o kapitał ludzki oraz środowisko. Doceniani są także młodzi naukowcy, których prace doktorskie są istotne dla rozwoju nauki w Polsce i na świecie.