MRI - MAZOWIECKA RADA INNOWACYJNOŚCI

 

Mazowiecka Rada Innowacyjności (MRI) jest organem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii.

Członkami Rady są przedstawiciele biznesu, świata nauki oraz samorządu terytorialnego.

Mazowiecka Rada Innowacyjności jako ciało doradcze złożone z przedstawicieli regionalnego środowiska: podmiotów zrzeszających przedsiębiorców, instytucji nauki i administracji publicznej, realizuje zadania polegające na:

  • ocenie i opiniowaniu polityki innowacyjnej regionu, w tym RIS,
  • ocenie stanu realizacji RIS w oparciu o dane dotyczące innowacyjności pochodzące z systemu monitorowania i ewaluacji strategii (SMERIS),
  • podejmowaniu decyzji o kierunkach badań ewaluacyjnych.