MRI - MAZOWIECKA RADA INNOWACYJNOŚCI

Mazowiecka Rada Innowacyjności (MRI) jest organem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii.

Członkami Rady są przedstawiciele biznesu, świata nauki oraz samorządu terytorialnego.

Mazowiecka Rada Innowacyjności jako ciało doradcze złożone z przedstawicieli
regionalnego środowiska: podmiotów zrzeszających przedsiębiorców, instytucje nauki i administracji publicznej (w tym przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z regionu Warszawskiego stołecznego i Mazowieckiego regionalnego), do zadań którego należy:
• ocena i opiniowanie polityki innowacyjnej regionu, w tym RIS,
• ocena stanu realizacji RIS w oparciu o dane dotyczące innowacyjności pochodzące z systemu monitorowania i ewaluacji strategii,
• udział w opracowaniu programów wdrożeniowych RIS,
• opiniowanie analizy ryzyka,
• opiniowanie planu ewaluacji RIS,
• opiniowanie planu komunikacji RIS.