SKŁAD MRI

W skład osobowy Mazowieckiej Rady Innowacyjności wchodzą:

 1. Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego;
 2. Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek;
 3. Janina Orzełowska - Wicemarszałek;
 4. Rafał Rajkowski - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego;
 5. Elżbieta Lanc - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego;
 6. Marcin Wajda - Dyrektor, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 7. Leszek Król - Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 8. Aleksandra Szwed - Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 9. Mariusz Frankowski - p.o. Dyrektora, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych;
 10. Piotr Brzeski - Dyrektor, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego;
 11. Krzysztof Filiński - Prezes Zarządu, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.;
 12. Tomasz Sypuła - Prezes Zarządu, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.;
 13. Wiesław Kołodziejski - Członek Rady Nadzorczej, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.;
 14. Andżelita Sarnowska - Dyrektor Departamentu Kadr i Administracji, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.;
 15. Bartosz Dubiński - Prezes Zarządu, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.;
 16. prof. UW dr hab. Marcin Pałys - Rektor, Uniwersytet Warszawski;
 17. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska;
 18. prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska - Prorektor ds. współpracy z otoczeniem, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 19. prof. WAT dr hab. inż. Lucjan Śnieżek - Prorektor ds. rozwoju, Wojskowa Akademia Techniczna
  im. Jarosława Dąbrowskiego;
 20. prof. dr hab. Aleksander Lisowski - Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z gospodarką, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 21.  prof. nadzw. dr hab. Witold T. Bielecki - Rektor, Akademia Leona Koźmińskiego;
 22. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik - Rektor, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;
 23. prof. nadzw. dr hab. Tamara Zacharuk - Rektor, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach;
 24. prof. dr hab. inż. Zbigniew Paweł Kruszewski - Rektor, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
  w Płocku;
 25. dr hab. n. med. Wojciech Braksator - Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 26. dr inż. Jan Bródka - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska;
 27. dr Marek Daszkiewicz - Zastępca Dyrektora Instytutu Optyki Stosowanej, Rada Główna Instytutów Badawczych;
 28. prof. dr hab. Krzysztof Malinowski - Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału Nauk Technicznych, Polska Akademia Nauk;
 29. prof. dr hab. inż. Anna Piotrowska - Dyrektor, Instytut Technologii Elektronowej;
 30. Katarzyna Włodek - Makos - Dyrektor, Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy;
 31. Beata Lubos - Departament Innowacji,  Ministerstwo Rozwoju;
 32. Paulina Mucha - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju;
 33. Mateusz Gaczyński - Zastępca Dyrektora, Departament Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego;
 34. Paulina Zadura – Lichota - Dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
 35. Edward Tomasz Połaski - Prezes Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
 36. Bożena Lublińska - Kasprzak - Minister ds. przedsiębiorczości i innowacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, Business Centre Club;
 37. Jacek Aleksandrowicz - Prezes Zarządu, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Polska Przedsiębiorcza;
 38. Jerzy Bujok - Zastępca Dyrektora Generalnego, Krajowa Izba Gospodarcza;
 39. Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek - Dyrektor, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan;
 40. Wojciech Jabłoński - Wiceprezes Zarządu, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza;
 41. Arkadiusz Lewicki - Dyrektor, Związek Banków Polskich;
 42. Andrzej Malinowski  - Prezydent, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
 43. Józef Grzegorz Kurek - Przewodniczący Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego;
 44. Włodzimierz Górlicki - Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego;
 45. Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński - Dyrektor, Instytut Maszyn Przepływowych PAN.
 46. Prof. dr hab. Grzegorz Sędek - Prorektor ds. nauki, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.”