RIS MAZOVIA

Rozwój gospodarek regionów w dużym stopniu zależy od osiągnięcia dostatecznego poziomu w dziedzinie innowacyjności, rozumianej jako zdolność do szybkiego wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Programy Unii Europejskiej dotyczące regionalnych strategii innowacji są instrumentem wspierania regionów UE już od początku lat dziewięćdziesiątych oraz wymogiem prawidłowego funkcjonowania na jednolitym rynku Unii. Regionalne Strategie Innowacji funkcjonują w ponad 150 regionach Europy, stanowiąc podstawę do wykorzystania środków z Funduszy Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne. Strategie te wspomagają władze regionalne w budowania trwałych struktur na rzecz rozwoju innowacyjności regionu oraz przyczyniają się do wskazania priorytetowych kierunków rozwoju. Powinny określać kierunki polityki innowacyjnej i sposoby optymalizacji regionalnej infrastruktury wspomagającej innowacyjność, zwłaszcza w odniesieniu do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Proces realizacji projektu RIS MAZOVIA rozpoczął się uruchomionym pod koniec maja 2008 r. konkursem „Innowator Mazowsza”.

Do pobrania:

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2007-2015

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku