RIS MAZOVIA

Zapoznaj się z broszurą na temat Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku!

Rozwój gospodarek regionów w dużym stopniu zależy od osiągnięcia dostatecznego poziomu w dziedzinie innowacyjności, rozumianej jako zdolność do szybkiego wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

Programy Unii Europejskiej dotyczące regionalnych strategii innowacji są instrumentem wspierania regionów UE już od początku lat dziewięćdziesiątych oraz wymogiem prawidłowego funkcjonowania na jednolitym rynku Unii. Regionalne strategie innowacji funkcjonują w ponad 150 regionach Europy, stanowiąc podstawę do wykorzystania środków z Funduszy Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne. Strategie te wspomagają władze regionalne w budowania trwałych struktur na rzecz rozwoju innowacyjności regionu oraz przyczyniają się do wskazania priorytetów rozwoju, określając kierunki polityki innowacyjnej i sposoby optymalizacji regionalnej infrastruktury wspomagającej innowacyjność, zwłaszcza w odniesieniu do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Pierwsza Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza (RIS Mazovia) została przyjęta w 2008 roku. Jej głównym założeniem było stworzenie systemu wspierania innowacyjności, m.in. poprzez budowę i utrwalanie sieci powiązań kooperacyjnych i stworzenie trwałych narzędzi wspierania działalności innowacyjnej.

W roku 2015 przygotowano aktualizację RIS Mazovia. Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku została opracowana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji. Oznaczało to wzmocnienie roli interesariuszy w programowaniu, wdrażaniu, monitoringu i ocenie. Inteligentna specjalizacja prowadzi do koncentracji dostępnych zasobów na ograniczonej liczbie celów gospodarczych, zidentyfikowanych w procesie „przedsiębiorczego odkrywania”.

W marcu 2021 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku. Dokument przygotowany we współpracy z interesariuszami ma na celu dalszy rozwój regionalnego ekosystemu innowacji w oparciu o koncepcję inteligentnej specjalizacji.

Do pobrania:

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku (wersja obowiązująca)

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku w ujęciu graficznym

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (dokument archiwalny)

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2007-2015 (dokument archiwalny)