PPO - INTELIGENTNA SPECJALIZACJA

Województwo mazowieckie stawia na zintegrowane podejście do współpracy gospodarczej. Potrzeba ta wynika z wymagań stawianych przez Komisję Europejską w związku z realizacją wsparcia funduszy strukturalnych w perspektywie 2014-2020, ale nie ogranicza się jedynie do kwestii związanych z członkostwem Polski w UE. Wiąże się przede wszystkim z koniecznością efektywnej realizacji ustawowych zadań województwa w zakresie pobudzania aktywności gospodarczej, podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki . Znalazło to odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r., jak również jest głównym celem Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.

Inteligentna specjalizacja  to koncepcja oparta na założeniu, że dzięki koncentracji zasobów wiedzy i nakierowaniu ich na ograniczoną liczbę priorytetowych działań gospodarczych kraje i regiony zyskają i utrzymają przewagę konkurencyjną w światowej gospodarce. Polega na identyfikacji dziedzin o największym potencjale rozwojowym, opierając się na udziale interesariuszy ze świata przedsiębiorczości, którzy powinni wyłonić najbardziej obiecujące obszary dla rozwoju regionu w przyszłości na drodze „procesu przedsiębiorczego odkrywania”. Proces ten toczy się na drodze prób i błędów oraz eksperymentów z nowymi rodzajami działalności. Rolą regionów jest angażowanie przedsiębiorców w projektowanie strategii, oferując bodźce zachęcające do podejmowania ryzyka.

Wdrożenie koncepcji inteligentnej specjalizacji jest warunkiem ex ante przyznania środków funduszy strukturalnych na wsparcie projektów w zakresie badań, rozwoju i innowacyjności (I cel tematyczny EFSI). Konieczność włączenia inteligentnej specjalizacji do regionalnego systemu wspierania innowacyjności stało się główną przyczyną aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007-2015, w oparciu o którą powstała Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (RIS Mazovia).

Końcowy etap prac nad RIS Mazovia zbiegł się w czasie z procesem negocjowania RPO WM 2014-2020. Przedstawiciele Komisji Europejskiej wielokrotnie sygnalizowali konieczność zapewnienia aktywnego udziału przedsiębiorców nie tylko na etapie programowania, ale także w systemie wdrażania, monitoringu i oceny. W wyniku uwag zgłaszanych w procesie negocjacyjnym zostały utworzone grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu. Utworzono cztery grupy robocze, po jednej dla każdego obszaru specjalizacji (wysoka jakość życia, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, bezpieczna żywność).

Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego