Priorytetowe kierunki badań

Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) są efektem prac grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Ich celem jest koncentracja wsparcia projektów B+R na najbardziej obiecujących „niszach rozwojowych” – tematach, których realizacja, a następnie wdrożenie i komercyjne wykorzystanie w istotnym stopniu przyczyni się do rozwoju gospodarczego i innowacyjnego regionu. (Priorytetowe kierunki badań wersja 1.0)

Na początku 2017 roku przeprowadzono przegląd i aktualizację priorytetowych kierunków badań. Uwzględniono między innymi potencjały województwa mazowieckiego identyfikowane w obszarze technologii kosmicznych oraz edukacji. (Priorytetowe kierunki badań wersja 2.0)

Kolejna aktualizacja miała miejsce w wyniku spotkań grup roboczych w kwietniu 2018 roku. Zmiana uwzględnia m.in. dodanie podobszaru tematycznego „przeciwdziałanie zagrożeniom w środowisku pracy i zarządzanie ryzykiem” w ramach obszaru „wysoka jakość życia”. (Priorytetowe kierunki badań wersja 3.0)

Zgodność z priorytetowymi kierunkami badań służy za kryterium dostępu w konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‑2020, Działania 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw”, dotyczących realizacji projektów badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa. Agendy mogą być także wykorzystywane do formułowania kryteriów w innych konkursach dot. działalności B+R+I.