Priorytetowe kierunki badań w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) są efektem prac grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Ich celem jest koncentracja wsparcia projektów B+R na najbardziej obiecujących „niszach rozwojowych” – tematach, których realizacja, a następnie wdrożenie i komercyjne wykorzystanie w istotnym stopniu przyczyni się do rozwoju gospodarczego i innowacyjnego województwa.

Aktualna wersja dokumentu

27 września 2022 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował czwartą wersję "Priorytetowych kierunków badań w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego". Decyzję poprzedziło głosowanie za przyjęciem dokumentu przez członków grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

Aktualizacja została opracowana w procesie oddolnym. W pierwszym kwartale 2022 roku został przeprowadzony cykl 12 spotkań warsztatowych online z interesariuszami, wykorzystujących aplikację do tworzenia map argumentacji Swarmcheck. Zebrane i opracowane przez ekspertów propozycje zmian posłużyły do organizacji na przełomie maja i czerwca 2022 r. dwóch cykli spotkań grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji. Na spotkaniach dyskutowano nad zakresem i ostatecznym brzmieniem zmian. Przyjęcie i opublikowanie dokumentu umożliwi uwzględnienie nowej wersji przy ogłoszeniu pierwszych naborów wniosków na projekty B+R+I w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zachęcamy do zapoznania z podsumowaniem warsztatów online, relacją z posiedzeń grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego oraz do śledzenia bieżących informacji na naszym fanpage’u.

Historia prac nad poprzednimi wersjami dokumentu

Pierwsza wersja priorytetowych kierunków badań była przedmiotem dyskusji z interesariuszami od początku funkcjonowania grup, od jesieni 2014 r., czyli przed formalnym zatwierdzeniem pierwszej regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji na Mazowszu. Początkowo prace nad dokumentem przebiegały równolegle do końcowego etapu przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Dokument został przegłosowany przez członków grup roboczych w połowie 2016 roku. (Priorytetowe kierunki badań wersja 1.0)

Na początku 2017 roku przeprowadzono przegląd i aktualizację priorytetowych kierunków badań. Uwzględniono między innymi potencjały województwa mazowieckiego identyfikowane w obszarze technologii kosmicznych oraz edukacji. (Priorytetowe kierunki badań wersja 2.0)

Kolejna aktualizacja miała miejsce w wyniku spotkań grup roboczych w kwietniu 2018 roku. Zmiana uwzględnia m.in. dodanie podobszaru tematycznego „przeciwdziałanie zagrożeniom w środowisku pracy i zarządzanie ryzykiem” w ramach obszaru „wysoka jakość życia”. (Priorytetowe kierunki badań wersja 3.0)

Zgodność z priorytetowymi kierunkami badań służy za kryterium dostępu w konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014‑2020, Działania 1.2 „Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw”, dotyczących realizacji projektów badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa. Agendy mogą być także wykorzystywane do formułowania kryteriów w innych konkursach dot. działalności B+R+I.