Warsztaty online z mapowaniem argumentacji

Trwający w latach 2020-2022 stan epidemii COVID-19 wymusił zmiany w sposobie komunikacji Instytucji Zarządzającej RIS z interesariuszami. Zasady dystansu społecznego uniemożliwiały organizację spotkań stacjonarnych, natomiast spotkania prowadzone w formule online nie umożliwiają w pełni swobodnej wymiany zdań. W drugiej połowie 2021 roku nie można było stwierdzić, kiedy będzie możliwy powrót do spotkań w formie stacjonarnej. Dlatego zdecydowano, że pierwszym etapem przygotowania aktualizacji będzie przeprowadzenie cyklu warsztatów online. Zlecona ekspertyza w tym zakresie miała charakter działania pilotażowego, sprawdzającego możliwość wzmocnienia "burzy mózgów" prowadzonej w formie zdalnej przy pomocy oprogramowania do tworzenia map argumentacji. Łącznie w warsztatach wzięły udział osoby reprezentujące 189 podmiotów - interesariuszy B+R z
wojewóztwa mazowieckiego.

Merytoryczna część pracy na wszystkich spotkaniach odbywała się w czterech grupach
odpowiadających obszarom inteligentnej specjalizacji:

  • bezpieczna żywność,
  • inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze,
  • nowoczesny ekosystem biznesowy,
  • wysoka jakość życia.

12 spotkań warsztatowych podzielono na trzy cykle po 4 spotkania.

Pierwszy cykl miał na celu wstępne rozpoznanie sytuacji interesariuszy B+R w wojewóztwie mazowieckim. Drugi cykl miał charakter pogłębiający - uczestnicy byli zachęcani do sugerowania możliwie konkretnych zmian w wykazie priorytetowych kierunków badań i odpowiadających im celów badawczych oraz do proponowania nowych kierunków. Trzeci cykl miał charakter podsumowujący oraz decyzyjny - spotkania polegały na wspólnym ustaleniu aktualizacji priorytetowych kierunków badań i celów badawczych.

Na spotkaniach wykorzystywano różne metody pracy indywidualnej i grupowej, takie jak otwarta dyskusja grupowa, zawężona dyskusja grupowa oparta na konkretnych, wąsko zdefiniowanych pytaniach, indywidualna praca uczestników w oparciu o ankiety, wspólna praca na tzw. mapach argumentacji.

Praca z mapami argumentacji polegała na precyzyjnym, widocznym dla wszystkich zapisie argumentów uczestników. Wskazywano przesłanki za lub przeciw pozostawieniu poszczególnych kierunków w zaktualizowanym wykazie, sugerowano ich zmiany i dodatkowe cele badawcze oraz dyskutowano nad propozycjami nowych kierunków i celów.

Zmodyfikowany wykaz priorytetowych kierunków badań posłużył jako podstawa do dyskusji nad aktualizacją podczas spotkań grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.