Opracowanie czwartej wersji priorytetowych kierunków badań

W 2021 roku została zatwierdzona Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku. Dokument wprowadził zmiany niezbędne do spełnienia warunku podstawowego na lata 2021-2027, związanego z "dobrym zarządzaniem strategią inteligentnej specjalizacji",  w inteligentnej specjalizacji i  wprowadziła zmiany w obszarach inteligentnej specjalizacji. Poprzednia aktualizacja priorytetowych kierunków badań została przyjęta w 2018 roku, a aktualizacja strategii wprowadziła zmiany także w obszarach inteligentnej specjalizacji. Stąd niezbędne stało się rozpoczęcie prac nad kolejną wersją dokumentu kierunkowego, dostosowaną do wymagań nowej perspektywy finansowej.

Podstawą prac nad aktualizacją priorytetowych kierunków badań były ustalenia z ekspertyzy przeprowadzonej z wykorzystaniem aplikacji do mapowania argumentacji. Zgromadzone propozycje zmian w priorytetowych kierunkach badań stały się podstawą do organizacji spotkań grup roboczych. Prace grup odbywały się w formie stacjonarnej, wspomaganej uzgodnieniami w formie korespondencji elektronicznej.

Pierwszy cykl spotkań

Drugi cykl spotkań

Zachęcamy także do śledzenia relacji z posiedzeń grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego na naszym fanpage’u.

Spotkania grup - w liczbach

  • Zorganizowano 7 spotkań stacjonarnych dla uczestników 4 grup roboczych.
  • W spotkaniach wzięło łącznie udział 65 osób, w tym:
    • 35 przedstawicieli firm
    • 30 przedstawicieli innych organizacji (m.in. instytutów i administracji publicznej).