Grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Grupy robocze i zespoły zadaniowe w ramach grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji to gremia złożone z interesariuszy RIS - przedstawicieli przedsiębiorców, jednostek naukowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Według stanu na dzień 22 lutego 2022 r. w grupach uczestniczyły 322 osoby, w tym przedstawiciele:

 • 154 firm,
 • 29 jednostek naukowych/instytutów,
 • 4 uczelni wyższych,
 • 1 wyższej szkoły zawodowej,
 • 28 instytucji otoczenia biznesu,
 • 10 jednostek samorządu terytorialnego,
 • 1 urzędu pracy.

Podstawą funkcjonowania grup jest Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku. Grupy są przyporządkowane do czterech obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego:

 • bezpieczna żywność,
 • inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze,
 • nowoczesny ekosystem biznesowy,
 • wysoka jakość życia.

Funkcjonowanie grup umożliwia realizację procesu przedsiębiorczego odkrywania - kluczowego elementu wdrażania koncepcji inteligentnej specjalizacji. W ramach grup możliwe jest tworzenie zespołów zadaniowych koncentrujących się na wybranych zagadnieniach.

Zadania grup obejmują:

 • kontynuację prac w zakresie identyfikacji nowych, potencjalnych obszarów inteligentnej specjalizacji,
 • formułowanie dokumentów kierunkowych, uszczegóławiających obszary inteligentnej specjalizacji, w tym m.in. priorytetowych kierunków badań w ramach obszarów inteligentnej specjalizacji (regionalnych agend badawczych),
 • weryfikację trafności wyboru obszarów inteligentnej specjalizacji i kierunków prac badawczych,
 • udział w formułowaniu zasad i warunków wsparcia specyficznych dla obszarów inteligentnej specjalizacji regionu,
 • uszczegółowienie zakresu informacji gromadzonych przez system monitorowania RIS,
 • wspomaganie prac Instytucji Zarządzającej RIS w zakresie oceny bieżącej realizacji Strategii,
 • konsultowanie planu ewaluacji RIS.

Tworząc grupy robocze przyjęto następujące założenia:

 • funkcjonowanie grup powinno być nastawione na ciągły charakter prac, sposób działania, wykorzystywane narzędzia i częstotliwość spotkań powinny być dostosowane do zaangażowania uczestników,
 • prace grup powinny mieć jak najbardziej oddolny charakter, dlatego należy utrzymać ich otwarty charakter i ograniczyć ingerencję ze strony administracji do minimum niezbędnego do podtrzymania procesu,
 • grupy powinny być złożone wyłącznie lub prawie wyłącznie z przedstawicieli przedsiębiorców, a instytucje naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu powinny występować w roli doradców,
 • Instytucja Zarządzająca RIS Mazovia występuje w charakterze koordynatora prac, jednak docelowo powinna przyjąć rolę obserwatora i odbiorcy wypracowanych postulatów,
 • otwarty, jawny charakter prac.

Grupy robocze – „dobre praktyki”

 • Otwarty charakter grup roboczych oznacza możliwość zabrania głosu także przez przedstawicieli podmiotów, które nie zadeklarowały chęci uczestnictwa w grupach. Nie zastosowano ograniczenia liczby członków ani kryteriów ograniczających dostęp dla przedsiębiorców.
 • Prace grup roboczych prowadzone są na dwóch płaszczyznach: w trakcie posiedzeń i w formie elektronicznej. Umożliwia to czynny udział tych uczestników grup, którzy nie są w stanie brać udziału w posiedzeniach. Taki sposób procedowania wynika z doświadczeń gromadzonych podczas spotkań i postulatów ich uczestników.
 • Posiedzenia grup roboczych są także okazją do nawiązywania kontaktów i prezentacji oferty firm, klastrów, jednostek naukowych i instytucji otoczenia biznesu zainteresowanych współpracą (spotkania tematyczne, konferencje, szkolenia).

Spotkania grup mają charakter otwarty. Zapraszamy przedstawicieli organizacji zainteresowanych kształtowaniem polityki innowacyjności na Mazowszu, a w szczególności przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną lub planujących wdrażać innowacje.

Aby dołączyć do grup roboczych, wystarczy wypełnić i podpisać deklarację uczestnictwa, a następnie przesłać skan na jeden z podanych poniżej adresów email lub wersję papierową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
al. „Solidarności” 61
03-402 Warszawa

Osoby do kontaktu: rafal.muszakowski@mazovia.pl (opiekun grup roboczych), piotr.dylewski@mazovia.pl, malgorzata.bialczak@mazovia.pl.