INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU

Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), jako element wypełniający lukę między mechanizmami rynkowymi a działaniami administracji publicznej, stanowią infrastrukturę przyspieszającą procesy rozwojowe oraz stanowią realizację wyznaczonych strategii przez przedsiębiorstwa. IOB, a ośrodki innowacji w szczególności, są elementami struktury wspierania przedsiębiorczości zarysowanej we wszystkich dokumentach strategicznych związanych z Unią Europejską.

Specyfika działania IOB polega na świadczeniu szeroko rozumianych usług wsparcia dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) opartych w pierwszej kolejności na doradztwie. Zakres wsparcia zależy od rodzaju klientów, do których jest skierowana oferta IOB oraz przyjętej przez IOB specjalizacji.

IOB wykorzystują również szerokie spektrum instrumentów uzupełniających takich jak: wsparcie infrastrukturalne, laboratoria i prototypownie oraz kapitał umożliwiający akcelerację rozwoju podmiotów gospodarczych.

Celem zapewnienia prawidłowego oraz odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez IOB skierowanych do MŚP, Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił System akredytacji mazowieckich IOB. Akredytacja IOB ma na celu zapewnienie MŚP dostępu do wysokiej, jakości usług świadczonych przez instytucje stosujące określone standardy działania oraz posiadające odpowiednie kompetencje i zasoby. System określa minimalne wymagania dotyczące realizacji usług dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb przedsiębiorcy.

IOB funkcjonujące na Mazowszu mają możliwość aplikowania o miano akredytowanej mazowieckiej IOB składając wniosek w otwartym naborze. Ponadto Samorząd Województwa Mazowieckiego reularnie organizuje spotkania Forum IOB, gdzie nastepuja wymiana informacji na temat fukcjonania ekosystemu innowacji na Mazowszu i kreowanie wsparcia kierowanego do MŚP.

Na potrzeby działań finansowanych ze środków publicznych przyjęto definicję IOBbez względu na formę prawną, podmiot prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Z instytucjami, które wpisują się w tę definicję i uzyskały miano akredytowanej mazowieckiej IOB można zapoznać się tutaj.