projekt MSODI

Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji  to projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Działaniu 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP  (PI 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości) RPO WM 2014-2020. Zgodnie z założeniami projektu, Instytucje Otoczenia Biznesu będą grantobiorcami, a Województwo Mazowieckie – beneficjentem projektu. W imieniu województwa realizację projektu prowadzi Wydział Regionlanego Systemu Innowacjim Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Uruchomienie wsparcia w formie grantów dla Instytucji Otoczenia Biznesu przeznaczonych na stworzenie i wdrożenie nowych usług, spowoduje wprowadzenie na rynek usług umożliwiających rozwój MŚP zgodnie z tendencjami rozwoju regionu określonymi jako obszary inteligentnej specjalizacji.

Realizując potrzebę stopniowej optymalizacji działań Instytucji Otoczenia Biznesu, okres finansowania danego rozwiązania nie będzie przekraczać 3 lat, a wypracowane struktury będą dążyć do samodzielności finansowej. Należy jednak zaznaczyć, iż wsparcie nie będzie dotyczyło bieżącej działalności Instytucji Otoczenia Biznesu.

Podejmowane działania stanowią kontynuację inicjatyw rozpoczętych w ramach projektu systemowego PO KL pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji, a w szczególności w zakresie Forum Instytucji Otoczenia Biznesu, utworzonego w ramach tego projektu.

Dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 40.156.706,08 PLN.

Całkowita wartość projektu grantowego wynosi 40.391.250,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 29 stycznia 2016 r. - 19 września 2022 r.

Biuro projektu:

Anna Marzec, tel.: 22 59 79 989, e-mail: anna.marzec@mazovia.pl

Magdalena Kiech, tel.: 22 59 79 980, e-mail: magdalena.kiech@mazovia.pl

Michał Banak, tel.: 22 51 17 408, e-mail: michal.banak@mazovia.pl