PROJEKT MSODI

logo 1

Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji  to projekt pozakonkursowy realizowany w ramach Działaniu 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP  (PI 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości) RPO WM 2014-2020. Zgodnie z założeniami projektu, Instytucje Otoczenia Biznesu będą grantobiorcami, a Samorząd Województwa Mazowieckiego – beneficjentem projektu.

Uruchomienie wsparcia w formie grantów dla Instytucji Otoczenia Biznesu przeznaczonych na stworzenie i wdrożenie nowych usług, spowoduje wprowadzenie na rynek usług umożliwiających rozwój MŚP zgodnie z tendencjami rozwoju regionu określonymi jako obszary inteligentnej specjalizacji.

Realizując potrzebę stopniowej optymalizacji działań Instytucji Otoczenia Biznesu, okres finansowania danego rozwiązania nie będzie przekraczać 3 lat, a wypracowane struktury będą dążyć do samodzielności finansowej. Należy jednak zaznaczyć, iż wsparcie nie będzie dotyczyło bieżącej działalności Instytucji Otoczenia Biznesu.

Podejmowane działania stanowią kontynuację inicjatyw rozpoczętych w ramach projektu systemowego PO KL pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji, a w szczególności w zakresie Forum Instytucji Otoczenia Biznesu, utworzonego w ramach tego projektu.

 

Biuro projektu:

Magdalena Kiech, tel.: 022 59 79 980, e-mail: magdalena.kiech@mazovia.pl
Michał Banak, tel. 22 51 17 408, e-mail: michal.banak@mazovia.pl