MAZOVIA GLOBAL

„Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw” to projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, w którego w skład wchodzą Województwo Mazowieckie - pełniące funkcję Lidera Projektu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Celem głównym projektu jest transformacja województwa mazowieckiego w region akceleracji globalnych przedsiębiorstw, poprzez zbudowanie bazy wiedzy o kluczowych globalnych rynkach oraz opracowanie i wdrożenie efektywnego modelu współpracy biznesu, nauki i administracji regionalnej i lokalnej uwzględniającego uwarunkowania województwa mazowieckiego.

Oczekiwanym rezultatem projektu jest powstanie nowego paradygmatu współpracy administracja-nauka-biznes, który przyczyni się do przekształcenia Mazowsza w region akceleracji globalnych przedsiębiorstw. Projekt pozwoli również na:

  • ograniczenie negatywnych skutków pułapki średniego dochodu poprzez zniwelowanie przestrzennych różnic społeczno-gospodarczych;
  • wzrost poziomu umiędzynarodowienia mazowieckich przedsiębiorstw;
  • wyłonienie na Mazowszu przedsiębiorstw o wysokim potencjale rozwojowym i aktywne wspieranie ich w dążeniu do globalnej ekspansji;
  • intensyfikację konstruktywnej współpracy na linii administracja-nauka-biznes oraz wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności na poziomie lokalnym, podregionalnym i regionalnym.

Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez ewolucję systemu współpracy administracji regionalnej z poszczególnymi grupami interesariuszy. Będzie to następowało dzięki implementacji zaleceń Mapy Drogowej powstałej w oparciu o zrealizowane badania i prace zespołu badawczego, z uwzględnieniem najlepszych praktyk światowych.

Wartość projektu: 7 928 055,15 PLN

Okres realizacji: 2021-2024 rok

 

Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Województwa Mazowieckiego.