GOSPOSTRATEG III - MAZOVIA GLOBAL

„Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw” to projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, w którego w skład wchodzą Województwo Mazowieckie - pełniące funkcję Lidera Projektu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pełniący rolę konsorcjantów.

Czas realizacji projektu GOSPO III: 2021-2024 rok

Województwo mazowieckie posiada duży potencjał rozwojowy, który z punktu widzenia globalnej ekspansji mazowieckich przedsiębiorstw nie jest w pełni wykorzystany. W dużej mierze wynika to z nieefektywnej współpracy w ramach trójkąta relacji: administracja- nauka -biznes.

Cel główny i cele szczegółowe:

Celem głównym projektu jest transformacja województwa mazowieckiego w region akceleracji globalnych przedsiębiorstw, poprzez zbudowanie bazy wiedzy o kluczowych globalnych rynkach oraz opracowanie i wdrożenie efektywnego modelu współpracy administracji regionalnej i lokalnej, nauki i biznesu z uwzględnieniem uwarunkowań i specyfiki Mazowsza.

Cel główny to poprawa relacji na linii: administracja - nauka – biznes

Cele szczegółowe w projekcie GOSPO III to:

1. przeprowadzenie badania uwarunkowań prowadzenia biznesu w kluczowych regionach światowej gospodarki na potrzeby ekspansji firm z województwa mazowieckiego oraz uruchomienie procesu badania dobrych praktyk istniejących w triadze: administracja – nauka – biznes z naciskiem na globalną ekspansję firm,

2. opracowanie Mapy Drogowej oraz efektywnych narzędzi wdrożenia zaproponowanego modelu wspierania internacjonalizacji firm z regionu Mazowsza.

Innowacyjność projektu oraz oczekiwane rezultaty:

Wysoka jakość i poziom innowacyjności rezultatów projektu będą zapewnione przez kompleksowe przygotowanie zarówno działań naukowych, jak i przedwdrożeniowych. Projekt jest realizowany przez 3 wiodące podmioty reprezentujące biznes (GPW), naukę (SGH) i administrację (UMWM). Badania będą prowadzone w starannie wybranych regionach świata tj. Nevada (USA), Dublin (Irlandia), Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie), Singapur (Singapur). Zakłada się, że pozwoli to na wygenerowanie niedostępnych do tej pory zasobów wiedzy, które znajdą zastosowanie praktyczne wśród mazowieckich przedsiębiorców na temat prowadzenia działalności gospodarczej w wyżej wymienionych regionach, a tym samym pozwoli to na wyzwolenie mechanizmów gromadzenia najlepszych praktyk z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw. W realizację projektu zaangażowana jest wysoce wykwalifikowana kadra z Polski i z zagranicy.

Oczekiwanym rezultatem projektu jest powstanie nowego paradygmatu współpracy administracja-nauka-biznes, który przyczyni się do przekształcenia Mazowsza w region akceleracji globalnych przedsiębiorstw.

Projekt pozwoli również na:

  • ograniczenie negatywnych skutków pułapki średniego dochodu poprzez zniwelowanie przestrzennych różnic społeczno-gospodarczych;
  • wzrost poziomu umiędzynarodowienia mazowieckich przedsiębiorstw;
  • wyłonienie na Mazowszu przedsiębiorstw o wysokim potencjale rozwojowym i aktywne wspieranie ich w dążeniu do globalnej ekspansji;
  • intensyfikację konstruktywnej współpracy na linii administracja-nauka-biznes oraz wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności na poziomie lokalnym, podregionalnym i regionalnym.

Rezultat ten zostanie osiągnięty poprzez ewolucję systemu współpracy administracji regionalnej z poszczególnymi grupami interesariuszy. Będzie to możliwe dzięki implementacji zaleceń Mapy Drogowej. Dokument ten poprzez innowacyjną strukturę wieloaspektowości i spójnie dokonujący operacjonalizacji proponowanych działań będzie uwzględniał najnowsze trendy i najlepsze praktyki w zarządzaniu. Mapa Drogowa oraz przewidziane zadania wdrożeniowe będą stanowiły narzędzie komunikacji strategicznej ekosystemu internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Podsumowując projekt wygeneruje realne korzyści dla województwa mazowieckiego poprzez wzrost umiędzynarodowienia mazowieckich przedsiębiorstw, utworzenie bazy wiedzy o rynkach światowych na potrzeby internacjonalizacji przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjności, które spotykają się z trudnościami w realizacji ambitnych celów związanych z ekspansją globalną. W projekcie zostanie uruchomiona szeroko rozumiana aktywizacja i współpraca np. poprzez uruchomienie działań networkingowych.

Budżet projektu to: 7 928 055,15 PLN

logotypy: NCBR, SGH, GPW, 25 Mazowsze