Forum IOB

Forum IOB jest inicjatywą Samorządu Województwa Mazowieckiego skupiającą przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu działających na Mazowszu. Organizacje współpracujące w ramach Forum IOB są istotnymi partnerami w procesie wspierania realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza (RIS). Cykliczne spotkania ich przedstawicieli służą zapewnieniu formalnego miejsca w procesie realizacji celów strategicznych RIS dotyczących rozwoju działalności proinnowacyjnego oraz uzyskaniu merytorycznego wkładu w opracowywanie zasad wsparcia skierowanego do IOB. Ponadto, mając na celu potrzebę konsultacji rozwiązań dotyczących rozwoju innowacyjności, wykorzystywane są również do prowadzenia dialogu dla wypracowania założeń projektów i przedsięwzięć dedykowanych systemowi innowacji.

Instytucje zainteresowane nawiązaniem współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju systemu wsparcia innowacji i włączeniem się w działalność Forum IOB prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji.

Dla zapewnienia prawidłowości oraz odpowiedniego poziomu usług prorozwojowych, w tym usług wysokospecjalistycznych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu, został uruchomiony System akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu. Instytucje, które zdecydują się na wystartowanie w naborze otwartym i uzyskają miano akredytowanej mazowieckiej IOB mogą skorzystać z preferencyjnych warunków w działaniach podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego skierownych do MŚP, w tym również w konkursach ogłaszanych w ramach Osi III RPO WM 2014-2020. 

Kontakt do Wydziału Regionalnego Systemu Innowacji:

Anna Marzec, tel.: 22 59 79 989, e-mail: anna.marzec@mazovia.pl

Magdalena Kiech, tel.: 22 59 79 980, e-mail: magdalena.kiech@mazovia.pl