BAZA mapująca mazowieckie IOB

Baza mapująca mazowieckie Instytucje Otoczenia Biznesu (Baza IOB) jest narzędziem umożliwiającym bieżący dostęp do aktualnych ofert IOB oraz do szybkiego wyrażenia opinii przez MŚP na temat ofert IOB. Powstała w ramach projektu pozakonkursowego Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji (MSODI), realizowanego w ramach Działaniu 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałanie 3.1.2 Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Baza IOB jest odpowiedzią na potrzebę ekosystemu innowacji, w tym IOB i przedsiębiorców funkcjonujących na terenie Mazowsza. Dostęp do Bazy IOB ma umożliwić osiągnięcie efektu dyfuzji wiedzy pomiędzy aktorami innowacji (przedsiębiorcy, nauka, samorząd) i lepszą adaptację do zmiennych warunków rynkowych i dokładniejszą analizę potrzeb klientów.

Komunikat:
Obecnie trwa modernizacja Bazy IOB. Przewidywany termin jej ponownego uruchomienia - początek II kwartału 2024 roku.

Zobacz: Informacje o usługach IOB powstałych w ramach projektu MSODI.