Polityka Klastrowa

Klastry pełnią szczególną rolę w regionalnym systemie wspierania innowacyjności. Jako skupiska integrujące działalność gospodarczą ze środowiskiem nauki, administracją i instytucjami wsparcia, posiadają szczególną zdolność generowania masy krytycznej niezbędnej do funkcjonowania ciągłego procesu tworzenia innowacji.

Założenia regionalnej polityki klastrowej są odzwierciedleniem dążeń Samorządu Województwa Mazowieckiego do rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na działalności sieci kooperacji w regionie i skali międzyregionalnej. Jest to zgodne z celem operacyjnym 1.3 „Rozwój struktur sieciowych (w tym klastrów, grup producenckich)”.

O klastrach mówimy wtedy, gdy na określonym terytorium konkurują i kooperują ze sobą firmy z tej samej lub powiązanej branży/obszaru działania. Obok przedsiębiorstw w skład inicjatyw klastrowych mogą wchodzić jednostki B+R, czy instytucje otoczenia biznesu. Kooperacja, konkurencja i współpraca poszczególnych członków w klastrze ma na celu podnoszenie pozycji konkurencyjnej tych podmiotów na rynku, głównie poprzez poprawę ich wydajności i zwiększenie zdolności do wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Dynamiczna działalność klastra sprzyja rozwojowi danego sektora poprzez wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw wchodzących w jego skład oraz kształtowanie środowiska sprzyjającego powstawaniu nowych firm.

Wspieranie struktur klastrowych jest skutecznym mechanizmem koncentrowania zasobów i środków oraz jednym z najlepiej zdiagnozowanych sposobów stymulowania współpracy horyzontalnej w gospodarce. Koncepcja funkcjonowania klastra jest spójna z celami strategicznymi i rozwojowymi Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030, która wskazuje klastry jako elementy polityki wsparcia gospodarczego, zmierzającej do trwałego podniesienia poziomu konkurencyjności lokalnej i regionalnej województwa mazowieckiego. Klastry stanowią także istotny czynnik identyfikacji obszarów koncentracji aktywności gospodarczej w regionie. Rozwój klastrów to przede wszystkim rozwój przedsiębiorstw, które tworzą dane skupisko, w tym także powstanie nowych firm oraz ich napływ z zewnątrz (np. w formie inwestycji zagranicznych).