6. Spotkanie podsumowujące I fazę realizacji projektu SMARTY - Huddersfield - Wielka Brytania

W dniach 5-8 kwietnia 2022 r. przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego uczestniczyli w wizycie studyjnej, która odbyła się dzięki nawiązanej współpracy z Textile Centre Of Excellence w Huddersfield - Wielka Brytania. 

Członkowie delegacji mieli okazję odwiedzić i zapoznać się z charakterem działalności instytucji zajmujących się szeroko pojętą innowacyjnością. 

Spotkanie poświęcone było omówieniu „dobrych praktyk” w zakresie wsparcia rozwoju przemysłu 4.0, wdrożonych przez Uniwersytet Leeds i Uniwersytet Huddersfield (pierwszy dzień wizyty) oraz Textile Centre of Excellence w Huddersfield (drugi dzień wizyty). Ze względu na charakter wdrożonych praktyk, prezentacje dotyczyły w szczególności przemysłu tekstylnego. Omawiane były również kwestie organizacyjne i metodologiczne związane z przygotowaniem przez partnerów Regionalnych Planów Działań związanych z przyspieszeniem rozwoju Przemysłu 4.0 w powiązaniu z regionalnymi programami finansowanymi z EFRR i innymi instrumentami polityki regionalnej. Zasygnalizowano także potrzebę ponownego określenia kwot ryczałtu, który będzie przysługiwał partnerom w II fazie (7 i 8 semestrze) realizacji projektu, w związku z monitorowaniem realizacji Regionalnych Planów Działań oraz planowaną organizacją w 2023 roku dużego wydarzenia podsumowującego cały projekt. 

Referentami, którzy prezentowali regionalne uwarunkowania oraz “dobre praktyki”byli:


- Uniwersytet Leeds: profesor Steven Russell, ‘The Future Fashion Factory’ (“Modowa Fabryka Przyszłości”) – struktura i organizacja programu, kluczowe aktywności badawcze, projekty MŚP dotyczące cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju,
- Uniwersytet Huddersfield: Sue Cooke, ‘The 3M Buckley Innovation Centre’ – prezentacja i oprowadzenie po obiekcie, 
- Uniwersytet Huddersfield: Profesor Parik Goswami, działalność badawcza na rzecz MŚP – prezentacja i oprowadzenie po laboratoriach uniwersyteckich,
- Textile Centre of Excellence: Alex Clarke i Mitchell McCombe - wprowadzenie do regionu zaprezentowane przez przedstawicieli “wspólnych władz” West Yorkshire, uwarunkowania polityczne, kluczowe projekty i programy.

- Besnik Mehmeti, dyskusja w ramach komitetu sterującego SMARTY - dokończenie prac nad Planami Działań, założenia i finansoanie drugiej fazy projektu, rezentacja pojęcia i podejścia charakteryzującego Przemysł 5.0.

Wyjazd w celu prac projektowych oraz wizyty studyjnej  pozwolił na realizację zakładanych rezultatów, takich jak:
- prezentacja uwarunkowań regionalnych oraz „dobrych praktyk” z regionu West Yorkshire;
- omówienie i uzgodnienie działań na 7 i 8 semestr, m.in. planowanego spotkania w 2023 roku, finansowania drugiej fazy projektu, dokończenia prac nad Planami Działań;
- inspiracja do dopracowania Regionalnego Planu Działań dla Województwa Mazowieckiego, wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji.