3. Międzyregionalne Spotkanie Brokerskie w projekcie SMARTY

Logotypy partnerów projektu SMARTY

Regiony europejskie gotowe do przewodzenia zielonej i cyfrowej transformacji

22 czerwca 2021 r. projekt INTERREG Europa SMARTY zgromadził ekspertów z różnych regionów europejskich w celu wymiany doświadczeń na temat wspierania MŚP w przejściu na cyfrową i zieloną transformację. W 3. Międzyregionalnym Spotkaniu Brokerskim SMARTY – warsztatach organizowanych co pół roku roku w celu prezentacji i analizy dobrych praktyk – wzięło udział ponad 40 uczestników, w tym partnerzy SMARTY, instytucje zarządzające i interesariusze z całego kontynentu. Wydarzenie online dostarczyło cennych informacji na temat regionalnych strategii i studiów przypadku wspierania zielonej transformacji branż i ekosystemów biznesowych. Warsztaty, zorganizowane przez słoweńskie Centrum Rozwoju Narzędzi i Matryc (TECOS) oraz Fundację i2CAT (Hiszpania), składały się z dwóch sesji panelowych i dyskusji przy okrągłym stole, umożliwiając uczestnikom poznanie dobrych praktyk zidentyfikowanych przez partnerów SMARTY w oparciu o ich znaczenie i możliwość przeniesienia do innych regionów.

Besnik Mehmeti (gmina Prato, Włochy) – koordynator projektu SMARTY rozpoczął wydarzenie od przeglądu projektu, po którym nastąpiły prezentacje zaproszonych ekspertów na temat polityk i strategii wspierających zieloną i cyfrową transformację. Następnie Daniel Barrett (West Yorkshire Combined Authority, Wielka Brytania) przedstawił nowy Plan Działania na rzecz Przeciwdziałania Zmianie Klimatu dla Zachodniego Yorkshire oraz różne ścieżki do zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2038 r. Lapoński Zielony Ład, „mapa drogowa” na rzecz bardziej zrównoważonej i inteligentnej gospodarki niskoemisyjnej, która osiągnie neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla i uwolni się od paliw kopalnych do 2035 r., został zaprezentowany przez Satu Luiro (Rada Regionalna Laponii, Finlandia).

Marko Hren (Słoweński Rządowy Urząd ds. Rozwoju i Polityki Spójności, GODCP) wyjaśnił europejskie i słoweńskie perspektywy dotyczące cyfrowej i zielonej transformacji oraz główne obszary objęte słoweńską S3 (Strategią Inteligentnej Specjalizacji). Następnie Andrzej Perkowski (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Polska) zaprezentował Strategię Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego 2020-2030. Na zakończenie pierwszej sesji Leonardo Borsacchi (ARCO, Włochy) przedstawił główne punkty strategicznego planu Next Generation Prato dotyczące zielonej transformacji i cyfryzacji tego regionu.

Po prezentacjach odbyła się dyskusja przy okrągłym stole na temat tego, w jaki sposób samorządy regionalne przekładają zielone i cyfrowe programy UE na swoje polityki i strategie regionalne. Dyskusji przewodniczył Sergio Martínez (Generalitat de Catalunya). Debata dotyczyła m.in. głównych wyzwań, przed jakimi stają MŚP w zakresie wdrażania nowych technologii i bardziej ekologicznych praktyk, a także zachęt stosowanych przez regiony w celu przezwyciężenia barier.

Druga sesja koncentrowała się na studiach przypadków, prezentując różne regionalne doświadczenia związane z wdrażaniem inicjatyw, napotykane szanse i wyzwania. Peter Medica podzielił się doświadczeniem Parku Technologicznego Ljubljana (Słowenia) w zakresie stosowania podejścia S3 w projektach OIS-AIR i BLUEAIR. Alba Garcia Miranda (Fundacja Leitat, Hiszpania) przedstawiła przegląd ekosystemu druku 3D w Katalonii oraz sposoby, w jakie lokalne inicjatywy wspierają MŚP we wdrażaniu takich technologii w celu bardziej zrównoważonej produkcji. Natalia Olynec, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania (Szwajcaria), wyjaśniła, w jaki sposób ich Program Przewodzenia Zrównoważonej Transformacji Biznesowej pomaga kadrze kierowniczej w tworzeniu zrównoważonych strategii i wprowadzaniu zmian organizacyjnych. W ostatniej prezentacji Daniele Spinelli (Next Technology Tecnotessile, Włochy) opisała, w jaki sposób branże marki Made in Italy stosują ekologiczne praktyki w swoich procesach produkcyjnych, takie jak ekoprojekt i ocena cyklu życia, aby zwiększyć swoją konkurencyjność.

Udane 3. Międzyregionalne Spotkanie Brokerskie SMARTY zakończyło się sesją pytań i odpowiedzi z uczestnikami oraz podsumowaniem przez partnerów SMARTY – Kristiinę Jokelainen (SmartNorth), Simonę Knezevic Vernon (TECOS) i Gera van den Kerkhof (Flanders Make). Patrząc w przyszłość, konsorcjum SMARTY Interreg rozpoczęło już prace nad zbliżającym się Międzyregionalnym Seminarium Tematycznym, które ma się odbyć jesienią 2021 roku.

Logo SMARTYO SMARTY

SMARTY to projekt Interreg Europa, którego celem jest stworzenie warunków do wspólnego uczenia się polityki wśród jego członków, aby poradzić sobie z głównymi wyzwaniami utrudniającymi upowszechnianie rozwiązań Przemysłu 4.0 i ich potencjału do generowania innowacji w europejskim ekosystemie MŚP. Konsorcjum składa się z czternastu partnerów z siedmiu regionów europejskich: Toskanii (Włochy), Flandrii (Belgia), Laponii (Finlandia), Mazowsza (Polska), Słowenii, Kastylii i León (Hiszpania), Katalonii (Hiszpania) i Leeds City Region (Wielka Brytania).

Projekt realizuje międzyregionalne działania edukacyjne – międzyregionalne seminaria tematyczne i międzyregionalne warsztaty pośrednictwa w zakresie polityki (spotkania brokerskie) — w celu identyfikacji, analizy i wymiany rozwiązań, które zostały już przetestowane w jednym z uczestniczących regionów i które mogą pomóc w procesach innowacyjnych regionalnych systemów przemysłowych innych partnerów. Potencjał edukacyjny zawarty w tej międzyregionalnej wymianie wiedzy zaowocuje przyjęciem przez partnerów nowych dobrych praktyk i projektów, umożliwiając dostarczanie innowacji w ramach regionalnych łańcuchów dostaw.

SMARTY jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu Unii Europejskiej Interreg Europa, z dofinansowaniem około 1,99 mln euro (całkowity budżet to 2,42 mln euro). Projekt rozpoczął się 1 sierpnia 2019 roku i jest realizowany przez okres czterech lat.