2. spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy

Postępy w realizacji projektu oraz propozycja aktualizacji inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego to dwa główne tematy poruszane podczas telespotkania.

II spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy Projektu „Inteligentne MŚP w kierunku Przemysłu 4.0 – SMARTY” organizowanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się 14 lipca 2020 r. na Platformie MS Teams.


W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci zarówno przemysłu jak i instytucji publicznych zainteresowanych rozwojem innowacyjności i wdrażaniem rozwiązań Przemysłu 4.0.


Celem spotkania było podniesienie świadomości w zakresie zagadnień dotyczących Przemysłu 4.0 oraz zainicjowanie dyskusji na temat dobrych praktyk w projekcie SMARTY, przedstawienie wstępnych wniosków z badania „Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach transformacji cyfrowej - analiza potrzeb i potencjału rozwojowego”, jak również zaprezentowanie i omówienie założeń aktualizacji inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego 2020+.


W kontekście Programu Interreg mianem dobrych praktyk określa się inicjatywy (np. metodologie, projekty, procesy, techniki), które były z sukcesem wdrażane w regionach UE i finansowane ze środków publicznych.  Dobrą praktyką nazywamy projekt, który przyniósł namacalny i wymierny wynik a metodologia projektu lub wypracowane rozwiązania są skalowalne i mogą być zastosowane w innym regionie. W szczególnych przypadkach w procesie wymiany doświadczeń omawiane są również lekcje płynące ze złych praktyk.


Zapraszamy do przesyłania propozycji dobrych praktyk, które mogłyby być włączone do projektu SMARTY. Propozycje można przesyłać na adres agata.krzysztofik@mazovia.pl oraz piotr.dylewski@mazovia.pl. Wybrane dobre praktyki zostaną zaprezentowane podczas kolejnych spotkań Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu.


Projekt aktualizacji  inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego opiera się m.in. na wnioskach z zeszłorocznego przeglądu inteligentnej specjalizacji, analizach projektów w ramach Działań 1.2 i 3.3 RPO WM i priorytetowych kierunkach badań. W procesie aktualizacji przyjęto założenie, że  zmiana powinna mieć charakter ewolucyjny, aby zachować ciągłość z dotychczasowymi działaniami i pozwolić na płynne przejście do nowego okresu programowania. Inteligentna specjalizacja nadal powinna wskazywać wspólny cel dla różnego rodzaju projektów i instrumentów wsparcia, bez stosowania zamkniętych katalogów branż lub technologii na poziomie strategicznym. Obecnie trwają prace dotyczące aktualizacji inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego 2020+ oraz aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.


Kolejnym kamieniem milowym dla projektu SMARTY jest drugie Międzyregionalne Seminarium Tematyczne, które odbędzie się w dniach 8-9 września 2020 r. i będzie organizowane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji (Polska). Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkanie będzie miało formę telekonferencji.

Materiały do pobrania