Wizyta terenowa na Mazowszu

26 listopada partnerzy projektu Cohes3ion wzięli udział w kolejnej wizycie studyjnej – tym razem na Mazowszu. Wydarzenie miało na celu wymianę doświadczeń między regionami w oparciu o dobre praktyki i analizę modelu zarządzania regionalną strategią inteligentnej specjalizacji (RIS3 - Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation).

Spotkanie rozpoczęła Pani Małgorzata Białczak, kierownik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Pani Białczak zaprezentowała kluczowe informacje na temat Regionalnej Strategii Innowacji. Strategia ta określa ramy strategiczne regionalnego ekosystemu innowacji, których celem jest tworzenie środowiska sprzyjającego aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. Projekt zaktualizowanej strategii na kolejne lata jest współtworzony z interesariuszami. Duży nacisk położono na rozwijanie zagadnień wdrożeniowych, np. nadanie większej wagi podejściu terytorialnemu.

Prezentację dobrych praktyk rozpoczął Pan Krzysztof Mieszkowski z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. Centrum tworzy sieć pięciu laboratoriów, które są otwarte na współpracę między naukowcami, studentami oraz przedsiębiorcami z innowacyjnych branż. CEZAMAT łączy infrastrukturę B+R z regionalnymi i (między)narodowymi ekosystemami innowacji. Badania prowadzone są w takich obszarach jak: Internet Rzeczy (IoT), technologie terahercowe, miniaturyzacja, fotonika, techniki kosmiczne, nowoczesne terapie i materiały do celów diagnostycznych i terapeutycznych, inżynieria bio-chemiczna i bio-medyczna, projektowanie i rozwój leków, a także magazynowanie i konwersja energii. Oprócz realizacji projektów i badań misją tej organizacji jest także wspieranie innowacyjnych startupów. CEZAMAT to również innowacyjne centrum, które zapewnia profesjonalne usługi dla biznesu, który jest dobrym przykładem współpracy jednostek naukowych.


W kolejnej prezentacji Pan Piotr Dylewski, z ramienia UMWM, przedstawił grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego jako przykład oddolnego oddziaływania (tzw. proces przedsiębiorczego odkrywania) przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych na instrumenty regionalnej polityki innowacyjności oraz ukierunkowanie wsparcia ze środków publicznych na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Na Mazowszu funkcjonują cztery grupy robocze, po jednej dla każdego obszaru inteligentnej specjalizacji, tj.: bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu i wysoka jakość życia. Jednym z efektów prac grup roboczych było opracowanie priorytetowych kierunków badań (agend badawczych), które pozwoliły ukierunkować tematycznie środki na działalność B+R, pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego 2014-2020.


Sesję dobrych praktyk zakończyła Pani Małgorzata Kucińska z ramienia m.st. Warszawy prezentacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Warszawskiej (ZIT). Jest to przykład współpracy 40 jednostek administracji publicznej, tj. gmin miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich, skoncentrowanych wokół silnego ośrodka miejskiego. Praktyka ZIT dała liczne dowody na to, że ww. obszary mogą wspólnie się rozwijać i napędzać rozwój na szczeblu lokalnym. Bliska współpraca gmin doprowadziła do zbudowania, jedynej na taką skalę, więzi między tymi jednostkami. Dzięki realizacji tego instrumentu pogłębiła się integracja i zmniejszyła rywalizacja między gminami.


Po omówieniu dobrych praktyk Pani Kamila Milewska, UMWM, poprowadziła sesję peer review, polegającą na ocenie przez partnerów projektu przedstawionych doświadczeń z Mazowsza. Aby poczuć namiastkę normalności w tych trudnych czasach, warsztaty przeprowadzono na interaktywnej platformie internetowej. Wykorzystując wirtualne „karteczki samoprzylepne”, uczestnicy zapisali mocne i słabe strony dobrych praktyk, do których na koniec sesji odnieśli się przedstawiciele instytucji.


Materiały ze spotkania do pobrania pod linkiem.