COHES3ION

„Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)” (ang. „Integrating the territorial dimension for cohesive S3. COHES3ION”)

Cohes3ion jest realizowany w ramach programu Interreg Europa 2014 – 2020. Celem projektu jest zbadanie modeli zarządzania różnych regionów europejskich regionalną strategią inteligentnej specjalizacji (smart specialisation startegy - S3) oraz włączenie wymiaru terytorialnego w ten proces.

Partnerstwo projektowe jest prowadzone przez BEAZ (lidera projektu) - agencję ds. konkurencyjności i innowacji prowincji Bizkaia (Kraj Basków, Hiszpania).

Ponadto w projekt zaangażowanych jest 9 partnerów z 8 europejskich regionów:

  1. Fundacja Azaro (Kraj Basków, Hiszpania),
  2. Region Południowej Irlandii (Irlandia),
  3. Region Kalabrii (Włochy),
  4. Agencja Rozwoju Regionalnego Północno-Zachodniej Rumunii (Rumunia),
  5. Business Metropole Ruhr GmbH (Düsseldorf, Niemcy),
  6. Okręgowa Rada Administracyjna Sztokholmu (Sztokholm),
  7. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Mazowsze, Polska),
  8. Rząd Walii (Walia, Wielka Brytania),
  9. Orkestra - Baskijski Instytut Konkurencyjności jako partner doradczy.

Projekt realizowany jest w dwóch etapach (współpracy i monitoringu) w latach 2019 – 2022.

Głównym zadaniem partnerów będzie przeprowadzenie diagnozy - badania, która zaowocuje powstaniem inteligentnej mapy terytorialnej. Celem mapy jest zidentyfikowanie komplementarności i synergii na różnych poziomach zarządzania regionalną strategią innowacji oraz promowanie modelu zarządzania wielopoziomowego.

Regiony będą ponadto identyfikować dobre praktyki, spotykać się z interesariuszami by ostatecznie opracować i wdrożyć 8 regionalnych planów działania, które poprawią regionalne zarządzanie strategiami inteligentnej specjalizacji, także w wydawaniu zaleceń dotyczących włączenia wymiaru terytorialnego do programów operacyjnych EFRR i S3.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną projektu na platformie Interreg Europe.