5. spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu Cohes3ion

28 stycznia 2022 r. odbyło się piąte już posiedzenie Regionalnej Grupy Interesariuszy. Głównym tematem spotkania było podsumowanie I fazy projektu. Przedstawiono najważniejsze produkty tego etapu, które udało się stworzyć wspólnie z interesariuszami, tj.: Inteligentną Mapę Terytorialną i film promocyjny projektu COHES3ION. Omówiliśmy także dobre praktyki z Mazowsza, którymi podzieliliśmy się ze społecznością Programu Interreg Europa, dotyczące:

  • funkcjonowania grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego jako przykładu oddolnego oddziaływania przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych na instrumenty regionalnej polityki innowacyjności;
  • Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Warszawskiej (ZIT) jako przykładu współpracy 40 jednostek administracji publicznej, tj. gmin miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich, skoncentrowanych wokół silnego ośrodka miejskiego;
  • Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT jako przykładu łączenia infrastruktury B+R z regionalnymi i (między)narodowymi ekosystemami innowacji.

Podsumowaliśmy także prace nad Regionalnym Planem Działań, kluczowym dokumentem dla realizacji II fazy projektu. W ramach tego etapu skoncentrujemy się na większym powiązaniu Regionalnej Strategii Innowacji z działaniami podejmowanymi na poziomie lokalnym oraz wzmacnianiu regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego.
W drugiej cześci spotkania przedstawiono działania dotyczące opracowania priorytetowych kierunków badań na potrzeby Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku. Jest to kolejna inicjatywa, w którą chcemy włączyć interesariuszy projektu COHES3ION, która pozwoli na bezpośrednie powiązanie inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego ze wsparciem projektów B+R współfinansowanych ze środków europejskich, a wdrażanych na poziomie regionalnym.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania.