Spotkanie w Bilbao na zakończenie realizacji projektu Cohes3ion

Grafika – logotyp projektu Cohes3ion. Zawiera nazwę projektu oraz nazwę programu Interreg Europe, z którego sfinansowano projekt.

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wziął udział w spotkaniu podsumowującym realizację projektu Cohes3ion, inicjatywie mającej na celu poprawę zarządzania regionalną strategią innowacji oraz promowanie modelu zarządzania wielopoziomowego.

Realizacja projektu Cohes3ion została sfinansowana z programu Interreg Europa, a jego pomysłodawcą i zarazem liderem projektu była BEAZ – Bizkaia – Agencja ds. Konkurencyjności i Innowacji z Kraju Basków w Hiszpanii. Partnerami w projekcie, oprócz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, byli przedstawiciele regionów z Włoch, Irlandii, Niemiec, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz z Hiszpanii.

Logotypy Lidera i Partnerów w projekcie Cohes3ion. Na grafice znajdują się logotypy Lidera i Partnerów uczestniczących w realizacji projektu Cohes3ion.

W dniach 14 – 15 grudnia 2022 r. w Bilbao odbyło się spotkanie zamykające realizację projektu Cohes3ion „Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)” (ang. „Integrating the territorial dimension for cohesive S3”). W ramach spotkania i upowszechniania wiedzy o projekcie (Interregional Dissemination Event) przeprowadzono m.in. dwa panele dyskusyjne dotyczące wdrożonych działań w projekcie. Pierwszy panel dotyczył udoskonalania ogólnych ram dla zarządzania wielopoziomowego (Multi-level governance) dla partnerów Cohes3ion, a drugi panel, w którym wziął udział przedstawiciel Województwa Mazowieckiego, dotyczył rozwoju konkretnych instrumentów wspierających zarządzanie wielopoziomowe. Ze strony Województwa Mazowieckiego zaprezentowano mechanizm włączenia w proces zarządzania regionalną strategią innowacji przedstawicieli lokalnych samorządów z terenu Mazowsza. W ramach tego działania rozszerzono skład Mazowieckiej Rady Innowacyjności o przedstawicieli takich miast jak Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa, Żyrardów, Wołomin oraz Piaseczno. Rozszerzenie składu rady zapoczątkowało zwiększenie zaangażowania przedstawicieli szczebla lokalnego w realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2030 r. i wspólną identyfikację działań, które zostały ujęte w Programie wdrożeniowym dla strategii.

Kolejnym rozwiązaniem, które zostało wdrożone dzięki realizacji projektu Cohes3ion było zaprojektowanie wsparcia dla animatorów rozwoju gospodarczego. Wyłonienie animatorów ma na celu wzmocnienia procesu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 (RIS Mazovia) poprzez dotarcie przez instytucje otoczenia biznesu działające na lokalnym/subregionalnym rynku do przedsiębiorców i włączenie ich w proces przedsiębiorczego odkrywania. Kolejna edycja konkursu dla animatorów rozwoju gospodarczego została przewidziana również w  2023 roku.

W trakcie realizacji projektu Województwo Mazowieckie miało okazję do zaprezentowania trzech przykładów dobrych praktyk, z pośród tych funkcjonujących na terenie Mazowsza. Pierwszą dobrą praktyka było Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. Centrum tworzy sieć pięciu laboratoriów, które są otwarte na współpracę między naukowcami, studentami oraz przedsiębiorcami z innowacyjnych branż. CEZAMAT łączy infrastrukturę badawczo-rozwojową z regionalnymi i (między)narodowymi ekosystemami innowacji. Kolejnym rozwiązaniem, które mogliśmy zaprezentować w ramach współpracy międzyregionalnej był sam proces przedsiębiorczego odkrywania oraz funkcjonowanie grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Jest to przykład oddolnego oddziaływania przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych na instrumenty regionalnej polityki innowacyjności oraz ukierunkowanie wsparcia ze środków publicznych na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Ostatnią dobrą praktyką było pokazanie działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - jako przykładu współpracy 40 jednostek administracji publicznej, tj. gmin miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich, skoncentrowanych wokół silnego ośrodka miejskiego.
Przedstawione przez Województwo Mazowieckie dobre praktyki spotkały się z dużym zainteresowaniem, a Partnerzy z Walii, Niemiec i Hiszpanii przeprowadzili swoje działania w ramach projektu Cohes3ion, czerpiąc inspiracje z mazowieckich przykładów.

Schemat transferu wiedzy i wymiany doświadczeń między Partnerami w projekcie Cohes3ion. Na grafice znajdują się logotypy Lidera i Partnerów uczestniczących w realizacji projektu Cohes3ion. Logotypy są połączone strzałkami, które pokazują kierunek transferu wiedzy i wymiany doświadczeń między Partnerami.

Realizacja projektu Cohes3ion na Mazowszu przebiegła zgodnie z planem, a formalne zakończenie projektu zostało określone na dzień 31 stycznia 2023 r. Jednocześnie więcej informacji o projekcie Cohes3ion, grupach roboczych i innych działaniach prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, mających na celu rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości znajduje się na stronie https://innowacyjni.mazovia.pl/ oraz na fanpagu www.facebook.com/InnowacyjneMazowsze prowadzonych przez Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich.