Dissemination Event COHES3ION

7 listopada 2019 r. miało miejsce wydarzenie upowszechniające (dissemination event) projekt COHES3ION, które odbyło się w ramach konferencji pn.: „Nowa perspektywa – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego”.

Podczas wydarzenia przybliżono uczestnikom cel projektu COHES3ION, którym jest zbadanie modeli zarządzania regionalną strategią inteligentnej specjalizacji (smart specialisation strategy - S3) oraz włączenie wymiaru terytorialnego w ten proces. Projekt ma na celu zintegrowanie priorytetów lokalnych i regionalnych we wspólnej polityce zarządzania strategią inteligentnej specjalizacji.

W trakcie spotkania poinformowano również o chęci stworzenia Regionalnej Grupy Interesariuszy, funkcjonującej w ramach projektu. Grupa ta zostanie zaangażowana w działania mające na celu współpracę, wymianę poglądów oraz doświadczeń i dobrych praktyk. Do Regionalnej Grupy Interesariuszy zostaną zaproszeni:

  • Instytucje szczebla regionalnego / lokalnego, takie jak: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego i Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.;
  • Przedstawiciele biznesu i innowacji: centra badawczo-rozwojowe, klastry i parki;
  • Przedstawiciele z 4 grup roboczych ds. obszarów inteligentnej specjalizacji;
  • Instytucje otoczenia biznesu;
  • Inne podmioty z województwa mazowieckiego reprezentujące interesy sfer gospodarczych;
  • Przedstawiciele społeczeństwa: gminy i powiaty województwa mazowieckiego.

Interesariusze wezmą udział w opracowywaniu Regionalnych Planów Działania oraz Inteligentnej Mapy Terytorialnej, która zostanie stworzona w projekcie. Dzięki swojemu zaangażowaniu i wkładowi będą mieli wpływ na ostateczny jej kształt.

Identyfikacja dobrych praktyk, jak i spotkania z interesariuszami pozwolą ostatecznie opracować i wdrożyć 8 regionalnych planów działania, które poprawią regionalne zarządzanie strategiami inteligentnej specjalizacji, także w wydawaniu zaleceń dotyczących włączenia wymiaru terytorialnego do programów operacyjnych EFRR i S3.

Spotkanie było również okazją do pokazania powiązań pomiędzy projektem COHES3ION a nowym podziałem statystycznym Mazowsza. Nowy podział na jednostki NUTS-2 zapewnia znacznie dokładniejszy opis sytuacji społeczno-gospodarczej na Mazowszu, co pozwoli na lepsze wdrażanie i ocenę wpływu Regionalnych Planów Działania, które zostaną stworzone w ramach projektu, co prowadzić będzie do:

  • Lepszego zarządzania Programem Operacyjnym EFRR i strategią inteligentnej specjalizacji,
  • Powstania nowych projektów finansowanych przez Program Operacyjny EFRR dostosowanych do strategii inteligentnej specjalizacji (S3),
  • Przyczynią się do zaktualizowana S3, uwzględniając wszystkie poziomy terytorialne.