Inteligentna Mapa Terytorialna Województwa Mazowieckiego

Zespół projektu Cohes3ion, we współpracy z przedstawicielami miast subregionalnych oraz  członkami Regionalnej Grupie Interesariuszy, opracował Inteligentną Mapę Terytorialną Województwa Mazowieckiego. Celem przygotowanej „Mapy” było zidentyfikowanie luk w zarządzaniu strategią RIS Mazovia, jak również zaproponowanie rozwiązania, które wzmocniłoby wspólne zarządzanie między różnymi podmiotami i szczeblami terytorialnymi. W wyniku prac nad dokumentem, zidentyfikowano następujące potrzeby:

  • mocniejszego powiązania celów RIS Mazovia ze strategiami jednostek samorządu terytorialnego – Urząd Marszałkowski będzie dążył do tego, aby instrumenty terytorialne adresowane do regionów uwzględniały realizację celów RIS Mazovia,
  • wzmocnienia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego - Urząd Marszałkowski będzie dążył do podjęcia bliższej współpracy regionu z przedstawicielami głównych miast województwa, które reprezentowałyby potrzeby/głos subregionów (jednostek NUTS 3),
  • zaangażowania nowych podmiotów w proces przedsiębiorczego odkrywania (rozumianego jako proces wielopoziomowego zarządzania RIS Mazovia)  – Urząd Marszałkowski zaktualizuje i rozszerzy bazę kontaktów w ramach grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji o

przedsiębiorców działających w innowacyjnych branżach, jednostki biznesowe, instytucje naukowe, instytucje otoczenia biznesu.

  • wzmocnienie klasteringu na Mazowszu i bliższa współpraca z klastrami – Urząd Marszałkowski będzie dążył do utworzenia specjalnego instrumentu finansowego dla klastrów

Ostateczna wersja  Inteligentnej Mapy Terytorialnej wraz z konkluzjami została omówiona i przyjęta na drugim spotkaniu Regionalnej Grupy Interesariuszy, które odbyło się 20 lipca 2020 r.

Wnioski wynikające z analizy Inteligentnej Mapy Terytorialnej województwa mazowieckiego będą przedmiotem dalszych prac polegających na identyfikacji działań, które zostaną ujęte w  Regionalnym Planie Działań projektu Cohes3ion.