X EDYCJA KONKURSU

Po raz dziesiąty samorząd województwa tytułem „Innowator Mazowsza” nagrodził najbardziej kreatywnych naukowców i firmy. Wśród nich są m.in. nowatorskie rozwiązania z branży inżynieryjnej, rehabilitacji i medycyny.

 

Samorząd województwa od lat stawia na rozwój potencjału innowacyjnego Mazowsza. Dla współczesnej gospodarki najkorzystniejsze jest oparcie się na innowacjach i nowoczesnych technologiach. Szybki rozwój gospodarczy możliwy jest jedynie z wykorzystaniem wiedzy, badań naukowych i nowych technologii. Innowacyjność warunkuje dziś również szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy.

Jednak samo inwestowanie to za mało. Trzeba również promować tych najlepszych, najlepsze pomysły i rozwiązania tak, aby wskazywać drogę innym. Temu właśnie służy konkurs samorządu województwa Innowator Mazowsza.

Konkurs – jak co roku – organizowany jest w dwóch kategoriach: Innowacyjny Młody Naukowiec i Młoda Innowacyjna Firma. Podczas dziesiątej edycji programu wpłynęło w sumie 55 zgłoszeń – 13 w kategorii dla firm i 42 – naukowców. Spośród nich kapituła po ocenie merytorycznej wyłoniła po trzech laureatów oraz przyznała wyróżnienia.

 

Nagrodzeni naukowcy

W kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec przyznano I nagrodę (15 tys. zł) dr. Adamowi Oknińskiemu za pracę „Dobór parametrów i optymalizacja rakiet sondujących oraz ich zespołów napędowych”.

 Na scenie Marszałek Adam Struzik i przedstawiciele Partnerów z narodami dla dr Adama Oknińskiego. Laureat zajął I miejsce w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec.fot. Rafał Latoszek

II nagrodę (12,5 tys. zł) otrzymał dr Wojciech Krauze za pracę „Metoda numerycznej analizy fazowych mikroobiektów biologicznych w układzie tomografii optycznej z ograniczonym zakresem kątowym projekcji”.

Wręczenie nagród (czek, dyplom, statuetka) przez  Marszałka Adama Struzika dr Witoldowi Krauze za zajęcie II miejsca w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec.fot. Rafał Latoszek

III nagrodę (10 tys. zł) – dr Maciej Trusiak za pracę „Przetwarzanie i analiza obrazów prążkowych z zastosowaniem transformacji Hilberta-Huanga na potrzeby polowych optycznych metod pomiaru”.

Wręczenie nagród (czek, dyplom, statuetka) przez  Marszałka Adama Struzika dr Maciejowi Trusiak za zajęcie III miejsca w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec.fot. Rafał Latoszek

W tej kategorii przyznano aż pięć równorzędnych wyróżnień. Otrzymali je: dr Jakub Zawieska za pracę „Inteligentne miasta a cele polityki transportowej Unii Europejskiej”, dr Jakub Kaczmarski za pracę „Nanostruktura i właściwości transportowe cienkich amorficznych warstw In-Ga-Zn-O i ich zastosowanie w elektronice przezroczystej i elastycznej”, dr Katarzyna Kurp za pracę „Ferroelektryczne mieszaniny ciekłokrystaliczne o krótkim i długim skoku helisy”, dr Paweł Kogut za pracę „Metody modelowania i projektowania ultradźwiękowych układów drgających” oraz dr Marta Sobańska za pracę „Wzrost i właściwości nanodrutów azotku galu otrzymywanych metodą MBE z plazmowym źródłem azotu”.

 

Nagrodzone firmy

W kategorii Młoda Innowacyjna Firma I nagrodę (25 tys. zł) otrzymała firma QuickerSim Sp. z o.o. za rozwój oprogramowania do symulacji procesów cieplno-przepływowych oraz usługi konsultingowe.

Wręczenie nagród (czek, dyplom, statuetka) przez  Marszałka Adama Struzika firmie QuickerSim za zajęcie I miejsca w kategorii Młoda Innowacyjna Firma.fot. Rafał Latoszek

II nagrodę (15 tys. zł) przyznano firmie „Koordynacja” Strzecha Mariusz za produkty oferowane w branży rehabilitacji, ortopedii, podologii.

Wręczenie nagród (czek, dyplom, statuetka) przez  Marszałka Adama Struzika firmie Koordynacja Mariusz Strzecha za zajęcie II miejsca w kategorii Młoda Innowacyjna Firma.fot. Rafał Latoszek

III nagroda (10 tys. zł) przypadła firmie Salloytech Sp. z o.o. za technologię produkcyjną obróbki nadstopów niklu i stopów tytanu metodami niekonwencjonalnymi i procesami specjalnymi na potrzeby przemysłu lotniczego.

Wręczenie nagród (czek, dyplom, statuetka) przez  Marszałka Adama Struzika firmie Salloytech za zajęcie III miejsca w kategorii Młoda Innowacyjna Firma.fot. Rafał Latoszek

W tej kategorii przyznano również wyróżnienie dla TogetherData Sp. z o.o. za zintegrowane i zautomatyzowane usługi z zakresu wzbogacania danych zgromadzonych w systemach informatycznych firm (systemy Business Intelligence i CRM).

 

Nagrody

Fundatorem nagród jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nagroda ma nie tylko finansowy wymiar. Partnerzy konkursu: Agencja Promocyjna INVENTOR Sp. z o.o., 4 CF Sp. z o.o., Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Mazowiecki Inkubator Technologiczny S.A., JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp. k., Fundacja JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!, Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, YouNick Mint Sp. z o.o. oraz samorząd m.st. Warszawy – oferują wsparcie przy promocji nagrodzonych rozwiązań, konsultacje i doradztwo dotyczące m.in. wdrażania nowych technologii i pozyskiwania inwestorów, usprawnienie ewaluacji, a także warsztaty z prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Zdjęcie grupowe oragnizatora, laureatów i partnerów X edycji Konkursu.fot. Rafał Latoszek