Platforma S3 (S3P)

Platforma Inteligentnej Specjalizacji wspomaga państwa i regiony UE w opracowaniu, wdrażaniu i ocenianiu ich strategii badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). Rolą stworzonej w 2011 r. Platformy Inteligentnej Specjalizacji jest zapewnianie informacji, metodyk, wiedzy fachowej, wzajemnych ocen i porad osobom odpowiedzialnym za wyznaczanie kierunków polityki krajowej i regionalnej, a także promowanie wzajemnego uczenia się, współpracy ponadnarodowej i wnoszenie wkładu w akademickie dyskusje dotyczące koncepcji inteligentnej specjalizacji. Wsparcie obejmuje pomoc techniczną (np. łączenie regionów), szkolenia, wspólne sprawozdania, analizy, wizyty studyjne/wzajemne uczenie się, modelowanie, korzystanie z interaktywnych platform itd.

Platforma S3 ma na celu ułatwienie administracji regionalnej i krajowej zarządzania procesem inteligentnej specjalizacji w sześciu krokach:

  • Analizy kontekstu regionalnego,
  • Zarządzanie,
  • Wizja,
  • Priorytety,
  • Kombinacja strategii politycznych,
  • Monitorowanie.

W tym celu zapewnia wszechstronne wsparcie w opracowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu strategii inteligentnej specjalizacji, w tym szeregu internetowych narzędzi i źródeł danych.

Sposób korzystania

Platforma Inteligentnej Specjalizacji jest dostępna przez Internet. Usługi obejmują comiesięczny biuletyn, kontro na Twitterze @S3Platform, internetowe repozytorium dobrych praktyk i aktualności dotyczące obecności inteligentnej specjalizacji w mediach w Europejskim Monitorze Mediów.

Przykładem narzędzia internetowego opracowanego w ramach Platformy Inteligentnej Specjalizacji jest internetowa baza danych Eye@RIS3, która zawiera informacje dotyczące priorytetów przewidzianych w regionalnych strategiach inteligentnej specjalizacji. Cel tej bazy danych polega na zapewnieniu możliwości przeglądu priorytetów regionów w celu umożliwienia innym regionom przyjęcia odpowiedniego stanowiska, znalezienia wyjątkowych nisz i znalezienia potencjalnych partnerów w celu nawiązania współpracy.

Innym przykładem jest narzędzie regionalnych analiz porównawczych, które umożliwia identyfikację regionów, w których występują podobne warunki strukturalne mające znaczenie dla rozwoju opartego na innowacjach (uwarunkowania społeczne, gospodarcze, technologiczne, instytucjonalne i geograficzne). Są to właściwości, które nie ulegają zmianom łatwo i w krótkim okresie, ale których wpływ na sposób wprowadzania innowacji i zachodzenia zmiany gospodarczej w regionie został udowodniony.

„Koło oceny RIS3” jest powszechnie wykorzystywane przez władze regionalne i krajowe na etapie planowania strategii i przygotowywania do procesów wzajemnych ocen i wzajemnego uczenia się, a także prezentacji, analiz porównawczych, dyskusji z ekspertami itd. Umożliwia ono syntetyczne przedstawienie postępów osiągniętych w projektowaniu/opracowywaniu strategii inteligentnej specjalizacji, ponieważ skupia ogromną ilość informacji na jednym obrazie. Koło stworzono na podstawie sześciu kroków opisanych w wytycznych w sprawie strategii dotyczących badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji i identyfikacji trzech kluczowych dla każdego kroku czynników.

Platforma Inteligentnej Specjalizacji obejmuje obecnie 182 regiony UE w 19 państwach członkowskich UE i osiemnaście regionów spoza UE w siedmiu państwach trzecich (stan na październik 2019 r.).

W ramach Platformy S3 funkcjonują 3 platformy tematyczne przy Komisji Europejskiej, zapewniające wiedzę specjalistyczną i możliwość nawiązywania kontaktów z partnerami przy realizacji wspólnych projektów. Więcej informacji na ich temat można na stronie przygotowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dotyczącej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.