IMPETUS

Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania

Projekt IMPETUS „IMproving local PoliciEs on Temporary UseS” jest realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027. Głównym celem projektu jest udoskonalenie wdrażania lokalnych polityk miejskich oraz regionalnych polityk i programów Funduszy Strukturalnych związanych z planowaniem urbanistycznym i rewitalizacją miast, poprzez dodanie nowych zagadnień w celu promowania, regulowania i definiowania użytkowania tymczasowego.

Tymczasowe użytkowanie jest praktyką w urbanistyce mającą na celu rewitalizację pustych przestrzeni na obszarach miejskich, zwłaszcza opuszczonych i niszczejących budynków. Wiele miejsc pozostaje pustych, ponieważ obecnie właściciele nie mają planów dotyczących przestrzeni, nie mają kapitału na jej renowację lub dalszą budowę, lub nie mogą sprzedać ani wynająć powierzchni po cenie, którą chcą. Zamiast czekać z pustą przestrzenią, co często może oznaczać dodatkowe opodatkowanie przez gminę, mogą ją wykorzystać do tymczasowego użytkowania. Pozwala to różnym członkom społeczności uzyskać przestrzeń dla swoich potrzeb społecznych, kulturalnych lub innych, często na korzystniejszych warunkach. Właściciel nieruchomości często ma mniejsze wymagania niż w przypadku normalnej umowy najmu: nie musi utrzymywać powierzchni i może anulować użytkowanie w znacznie krótszym czasie. Z drugiej strony tymczasowi użytkownicy mogą korzystać z przestrzeni bez żadnych lub symbolicznych kosztów i często sami ją utrzymują. Dotyczy to często również budynków będących własnością administracji publicznej, które pozostają w niepełnym wykorzystaniu, podczas gdy mogą odpowiadać na pilne potrzeby społeczne. Zgodnie z założeniami, tymczasowe użytkowanie może być kluczem do stymulowania elastycznych i sprawnych podejść do rewitalizacji miast oraz nowych sposobów budowania miast wokół wspólnej wartości i długoterminowego wpływu. 


Całkowity budżet projektu wynosi 1 526 800,00 EURO. Kwota jest podzielona pomiędzy uczestników partnerstwa realizującego projekt, w tym 80% stanowią środki z funduszu Interreg Europe, a 20% to wkład własny partnerów projektu. 

Pierwsza faza projektu (3 lata) będzie koncentrować się na wymianie dobrych praktyk i wypracowaniu propozycji działań usprawniających wskazany instrument polityki (Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027) w obszarze tematycznym, którego dotyczy projekt. Drugi etap trwający 1 rok jest przeznaczony na monitorowanie efektów ulepszeń polityki i ewentualne osiągnięcie dodatkowych ulepszeń polityki. Międzyregionalny proces uczenia się będzie oparty na wymianie doświadczeń pomiędzy partnerami w zakresie projektowania i wdrażania zintegrowanych strategii i polityk zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich przez miasta i regiony. Działania w ramach tego etapu będą motorem do osiągnięcia oczekiwanych zmian w polityce w regionach uczestniczących w projekcie.

Okres realizacji projektu: 1 marca 2023 r. – 28 luty 2027 r., w tym zakończenie pierwszej fazy projektu – 28 luty 2026 r.

Skład konsorcjum projektu:

Stowarzyszenie Gmin Toskanii (Włochy) – Partner Wiodący,
LAMA Società Cooperativa (Włochy) – Partner Doradczy,
Miasto Las Palmas de Gran Canaria (Hiszpania) – Partner,
Agencja Rozwoju Regionalnego Bukareszt-Ilfov (Rumunia) – Partner,
Métropole Européenne de Lille (Francja) – Partner,
Rada Miejska Rygi (Łotwa) – Partner,
Województwo Mazowieckie (Polska) – Partner.