Europejska Współpraca Terytorialna

Europejska Współpraca Terytorialna / Interreg 

jest częścią polityki Unii Europejskiej w zakresie spójności, a jej realizacja jest dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ma ona na celu rozwiązywanie problemów przekraczających granice państw oraz umożliwienie wspólnego rozwoju obszarów o różnym poziomie społeczno-ekonomicznym. INTERREG składa się z czterech komponentów, tj. A - współpraca przygraniczna (transgraniczna), B - współpraca ponadnarodowa (transnarodowa), C - współpraca międzyregionalna i D - współpraca z regionami oddalonymi UE, tworząc tym samym podstawę do wykorzystania różnych typów programów.

Programy transgraniczne 

to ważny tryb integracji europejskiej i instrument polityki rozwoju regionalnego UE, wspierany aktywnie od wielu lat. Ich głównym celem jest stymulowanie współpracy pomiędzy granicznymi obszarami lądowymi i morskimi oraz poprawa jakości życia i produktywności tych miejsc, które charakteryzują się niższym poziomem rozwoju w porównaniu do średniej krajowej. Aby osiągnąć ten cel, realizowane są projekty infrastrukturalne i „miękkie”, takie jak stymulowanie transgranicznych relacji biznesowych, tworzenie sieci transportowych, telekomunikacyjnych, medialnych, działania z zakresu edukacji, rynku pracy i sieci społecznych.

Programy międzynarodowe/transnarodowe

Kooperacja międzynarodowa to współpraca władz narodowych, regionalnych i lokalnych w celu wspierania przestrzennej integracji w UE. Dzięki współpracy ponadnarodowej dochodzi do tworzenia dużych grup regionów europejskich. W ramach komponentu B, powstają możliwości do rozbudowy infrastruktury transeuropejskiej oraz opracowywania strategii rozwoju przestrzennego na poziomie międzynarodowym, mające na celu wzmacnianie współpracy między miastami i obszarami wiejskimi, które przyniosłyby zrównoważone efekty rozwojowe. Oprócz tego, są finansowanie projekty mające na celu ochronę środowiska oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. Większość projektów jest projektami „miękkimi”, które mają na celu przygotowanie do podjęcia przedsięwzięć infrastrukturalnych, wykorzystujących regionalne lub krajowe programy finansowane bezpośrednio z funduszy strukturalnych.

Programy międzyregionalne

mają na celu wsparcie wymiany doświadczeń z zakresu rozwoju regionalnego oraz wykorzystania funduszy strukturalnych między miastami, regionami i innymi podmiotami z obszaru UE, jak również spoza niej. Ich podstawowym celem jest udostępnienie i wymiana informacji w celu poprawienia efektywności polityk i narzędzi rozwoju regionalnego oraz spójności. Programy te wspomagają współpracę na europejską skalę, koncentrując się na przepływie oraz wymianie informacji, wiedzy i dobrych praktyk w regionach i gminach.

Programy międzyregionalne Interreg: INTERACT, URBACT, ESPON i Interreg Europa.

W okresie 2021-2027 Polska weźmie udział w 14 różnych programach Interreg, wspólnie stworzonych z zagranicznymi partnerami. Polska będzie pełnić funkcję Instytucji Zarządzającej w następujących programach: Południowy Bałtyk, Polska-Słowacja, Polska-Saksonia i Polska-Ukraina.

Ostatecznie, współpraca z Białorusią i Rosją nie będzie kontynuowana. Zostanie zastąpiona przez program dwustronny Polska-Ukraina.

 

Szczegóły na stronie: Europejska Współpraca Terytorialna - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (ewt.gov.pl)