SIreNERGY

logotyp projektu SIreNERGY w ramach programu Interreg Europe

Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii

Województwo Mazowieckie uczestniczy jako partner w realizacji projektu „Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii” („Social Innovation in Renewable Energies”, akronim: SIreNERGY) w ramach programu Interreg Europa 2021-2027.
Głównym celem projektu jest poprawa polityki regionalnej i krajowej zwiększającej udział energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie świadomości lokalnych konsumentów oraz umożliwienie prosumentom wytwarzanie, magazynowanie, zużycie i sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych bez narażania się na nieproporcjonalne obciążenia. W rezultacie projekt ma na celu umożliwienie społecznościom lokalnym zaangażowanie się i pomoc w opracowaniu strategii poprawy wykorzystania energii odnawialnej na obszarach wiejskich.
Cele szczegółowe projektu:
•    włączenie strategii energii odnawialnej do lokalnych, regionalnych i krajowych strategii rozwoju gospodarczego w celu odzwierciedlenia lokalnego potencjału i potrzeb,
•    włączenie energii odnawialnej do większych łańcuchów dostaw w gospodarkach wiejskich, takich jak rolnictwo, leśnictwo, tradycyjna produkcja i turystyka ekologiczna,
•    zapewnienie lokalnej akceptacji społecznej poprzez zapewnienie regionalnym społecznościom wyraźnych korzyści z wykorzystania energii odnawialnej jako niskoemisyjnej alternatywy energetycznej i zaangażowanie ich w proces projektowania, finansowania lub zarządzania,
•    zwiększenie zaangażowania odbiorców energii jako aktywnych podmiotów w rozwój nowych odnawialnych źródeł energii,
•    promowanie synergicznej dynamiki tworzenia projektów dotyczących energii odnawialnej, z uwzględnieniem zasobów naturalnych obszarów wiejskich, wszystkich zaangażowanych podmiotów, a także pozostałych projektów.

Projekt zakłada m.in. organizację posiedzeń Regionalnej Grupy Interesariuszy oraz wydarzenia upowszechniającego, zlecenie ekspertyz/diagnoz regionalnych dla identyfikacji luk i ulepszeń w strategiach wykorzystania energii odnawialnych na obszarach wiejskich oraz wymianę dobrych praktyk.

Zgodnie z założeniami programu Interreg Europa 2021-2027, pierwsza faza realizacji projektu (obejmująca 3 lata) będzie koncentrować się na wymianie dobrych praktyk i wypracowaniu propozycji działań usprawniających wskazany we wniosku aplikacyjnym instrument polityki w obszarze tematycznym, którego dotyczy projekt. W ramach projektu Województwo Mazowieckie będzie poszukiwało możliwości usprawnienia instrumentu polityki - tj. programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, w zakresie większego zaangażowania interesariuszy w przygotowanie wysokiej jakości projektów dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii.

Planowany okres realizacji projektu:
•    pierwsza faza podstawowa (core phase): 1 marca 2023 r. – 28 lutego 2026 r.
•    druga faza kontynuacji (follow-up phase): 1 marca 2026 r.–28 lutego 2027 r.
•    trzecia faza zamykania (closure phase): 1 marca 2027 – 31 maja 2027 r.
 
Skład konsorcjum:
•    partnerzy:
- Hiszpania – Leartibai Fundazioa – Lider Projektu,
- Hiszpania – Ente Vasco de la Energía,
- Szwecja – Energikontor Syd,
- Bułgaria – Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations – Varna (RAPIV),
- Polska – Województwo Mazowieckie/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
- Rumunia – Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est,
•    partner doradczy: Francja – Association Pour l’Environnement et la Sécurité en Aquitaine (APESA),
•    powiązane organy ds. polityk:
- Szwecja – Region Blekinge,
- Bułgaria – Municipality of Beloslav.