ECRN

Europejska Sieć Regionów Chemicznych (ECRN) ma na celu zwiększenie świadomości władz poziomu regionalnego i osób zaangażowanych w kształtowanie polityki w Europie  potrzebach rozwojowych branży chemicznej.

ECRN została uruchomiona w 2004 r. jako projekt INTERREG IIIc. Pomysł polegał na wzmocnieniu współpracy regionów chemicznych z całej Europy, aby lepiej stawić czoła wyzwaniom poprzez wymianę informacji, badanie możliwości rozwiązań wspólnych problemów i mówienie jednym głosem.

Mazowsze jest członkiem stowarzyszenia ECRN od 2010 r.

Obecnie ECRN jest zarejestrowanym stowarzyszeniem non-profit na mocy prawa belgijskiego, a sieć obejmuje obecnie różne europejskie regiony chemiczne, których współpraca jest wspierana przez sekretariat z siedzibą w Brukseli. Sieć przeobraziła się z tymczasowego projektu do uznanego europejskiego interesariusza w branży chemicznej.

Pozostałe regiony zaangażowane w prace stowarzyszenia to:

ECRN współpracuje z europejskimi i regionalnymi zainteresowanymi podmiotami chemicznymi i przyczynia się do rozwoju szeregu obszarów polityki, od polityki przemysłowej, konkurencyjności, regulacji chemicznych i REACH po umiejętności, innowacje, środowisko i gospodarkę obiegu zamkniętego.

Celem działalności stowarzyszenia jest:

  • wspólne reprezentowanie interesów członków wobec instytucji Unii Europejskiej;
  • wymiana i przekazywanie wiedzy specjalistycznej;
  • rozpowszechnianie kontaktów i informacji między regionami chemicznymi Europy;
  • inicjowanie projektów w celu wspierania regionów chemicznych;
  • otwarcie na wszystkie regiony chemiczne Europy;
  • rozwój nowych kontaktów z partnerami gospodarczymi, związkami zawodowymi i innymi związkami mającymi znaczenie dla regionów chemicznych Europy.

Dzięki wymianie najlepszych praktyk, uczestnictwu w studiach ogólnoeuropejskich, projektach, dokumentach pozycjonujących i wydarzeniach, sieć przybliża regiony i ich interesariuszy. W ten sposób pozwala im określić, w jaki sposób mogą być komplementarne i współpracować ze sobą dla dobra ich przemysłu chemicznego i wszystkich powiązanych branż wzdłuż łańcucha wartości. Poprzez działania sieciowe podmioty publiczne, przemysłowe i badawcze rozwijają swój potencjał.

Jednocześnie Sieć jest w stanie dotrzeć do europejskich decydentów z silniejszym głosem i reprezentować wspólne interesy regionów chemicznych. ECRN uważnie monitoruje rozwój wydarzeń na scenie europejskiej i kieruje się w stronę wniosków legislacyjnych, które wpłynęłyby w pewien sposób lub na przemysł chemiczny w innych regionach, w oparciu o mandat udzielony przez jego członków.

Uczestnictwo województwa mazowieckiego w stowarzyszeniu korzystnie wpływa na rozwój sektora chemicznego w regionie. Członkostwo w ECRN daje możliwość nawiązania współpracy międzybranżowej oraz wymiany informacji pomiędzy zakładami przemysłowymi oraz instytucjami naukowymi. Jest to niezmiernie ważne z punktu widzenia wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle chemicznym i rafineryjnym.

Istnieją trzy różne kategorie członkostwa, które pozwalają osobom prawnym na angażowanie się w sieć ECRN:

  • Pełne członkostwo:

jest otwarte dla wszystkich regionów chemicznych w Unii Europejskiej. Członkami stowarzyszenia są władze regionalne regionów europejskich, w których działa duży odsetek firm z branży chemicznej.

  • Członkostwo partnerskie:

każdy podmiot prawny (w tym, ale nie tylko, poszczególne klastry, korporacje, jednostki akademickie, firmy, fundacje, podmioty prywatne, zainteresowane strony, inne sieci), który wspiera cele ECRN, może skierować wniosek o przynależność.

  • Członkostwo honorowe:

Zarząd może nadać status „Członka Honorowego” osobom fizycznym lub prawnym, które świadczą wybitne usługi na rzecz Stowarzyszenia.  

Więcej informacji: http://ecrn.net/