SECON

Regionalne Polityki wsparcia Ekonomii Społecznej 

Projekt SECON „Regional Policies for supporting the Social Economy” jest realizowany w ramach programu Interreg Europa 2021-2027. Głównym celem projektu jest wspieranie regionów UE w wymianie doświadczeń i ulepszaniu polityk w oparciu o zidentyfikowane najlepsze praktyki w zakresie wspierania i rozwijania ekonomii społecznej. W szczególności projekt zakłada:

a) Podnoszenie świadomości w zakresie ekonomii społecznej wśród konsumentów zainteresowanych kupowaniem w sposób bardziej odpowiedzialny / lokalnie.
b) Ułatwienie dostępu przedsiębiorstw społecznych do odpowiedzialnych zamówień publicznych, instrumentów finansowania oraz możliwości wspierania generowania dochodów i doprowadzenia do samowystarczalności finansowej.
c) Zapewnienie wsparcia biznesowego i możliwości budowania zdolności dla przedsiębiorstw społecznych.
d) Maksymalizacja wkładu ekonomii społecznej w transformację ekologiczną i cyfrową.
e) Zwiększenie innowacyjności społecznej.


Całkowity budżet projektu wynosi 1 842 680,00 EURO. Kwota jest podzielona pomiędzy uczestników partnerstwa realizującego projekt, w tym 80% stanowią środki z funduszu Interreg Europe, a 20 % to wkład własny partnerów projektu.

Pierwsza faza projektu (3 lata) będzie koncentrować się na wymianie dobrych praktyk i wypracowaniu propozycji działań usprawniających wskazany instrument polityki (Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027) w obszarze tematycznym, którego dotyczy projekt.

Planowany okres realizacji projektu: 1 marca 2023 r. – 28 luty 2026 r. (faza podstawowa projektu). Druga faza projektu (faza kontynuacji) obejmie okres 1 marca 2026 r. – 28 lutego 2027 r.
 

Główne działania w projekcie:
− utworzenie Regionalnej Grupy Interesariuszy i organizacja spotkań z interesariuszami;
− wymiana doświadczeń poprzez wspólne działania międzyregionalne;
− identyfikacja dobrych praktyk,
− opracowanie wytycznych i zestawów narzędzi,
− opracowanie regionalnych planów działania w celu poprawy instrumentów polityki,
− działania pilotażowe mające na celu przetestowanie metod pomiaru wpływu społecznego,
− działania upowszechniające i uświadamiające.

Skład konsorcjum projektu:
1.    Region Peloponezu – GR (Partner Wiodący)
2.    Prowincja Brabancja Flamandzka – Belgia,
3.    Region Nawarry – Hiszpania,
4.    Rada powiatu Harghita - Rumunia,
5.    Region Ile de France – Francja,
6.    Metropolitalny region Ren-Neckar – Niemcy,
7.    Gmina Oliveira de Azeméis – Portugalia,
8.    Administracja Okręgu Haskowo – Bułgaria,
9.    Polska - Województwo Mazowieckie/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
10.    KMOP (partner doradczy/koordynator opracowywania i składania wniosków) – Grecja.

 

Więcej informacji nt. projektu: Social Economy - Regional Policies for supporting Social Economy Enterprises | Interreg Europe - Sharing solutions for better policy