Warsztat VII

Warsztat "Identyfikacja wskaźników wpisujących się strukturę celów aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" odbył się dnia 26 listopada 2019 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W warsztacie wzięło udział 11 uczestników. Byli to przedstawiciele:

  • Mazowieckiej Rady Innowacyjności,
  • Grup Roboczych ds. inteligentnych specjalizacji,
  • Forum Instytucji Otoczenia Biznesu.

W warsztacie wzięło też udział troje przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Eksperci prowadzący warsztat: Tomasz Klimczak, Adam Miller, Andrzej Dziurdzik


Dotychczasowe prace nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza pozwoliły na opracowanie struktury celów nowej, zaktualizowanej RIS 2020+. Warsztat 7 rozpoczyna pracę nad systemem monitoringu RIS 2020+. Prace nad systemem monitoringu potrwają do drugiej połowy stycznia 2020 roku. Pierwszym elementem tych prac była identyfikacja, w trakcie pracy warsztatowej, możliwej struktury wskaźników mierzących cel główny i cele strategiczne aktualizowanej RIS.

W trakcie warsztatu eksperci dokonali wprowadzenia do tematyki warsztatu polegającej na omówieniu, na podstawie wyników ewaluacji średniookresowej RIS 2020, dotychczasowego systemu wskaźników RIS 2020 oraz przedstawieniu założeń i wyników systemu oceny innowacyjności regionów w Europie – Regional Innovation Scoreboard – jako modelu podejścia do oceny innowacyjności regionów.
Jako wstęp do pracy warsztatowej przedstawione zostały nowe cele zaktualizowanej RIS 2020+ , omówiono zasady opisu celów w konwencji SMART (Specific, Measurable, Ambitious, Realistic, Time-bound).


W ramach pracy warsztatowej uczestnicy zostali podzieleni na dwie podgrupy i w ramach każdej z podgrup pracowali nad dwoma celami strategicznymi zaktualizowanej RIS 2020+.
Praca warsztatowa obejmowała dwa etapy:
1.    Identyfikację wskaźników, które mogą służyć do pomiaru stopnia osiągania celów strategicznych RIS 2020+
2.    Ewentualnej korekcie słownictwa celów strategicznych w kontekście zastosowania możliwych (dostępnych w statystykach publicznych) do zastosowania wskaźników.

Wyniki pracy warsztatowej
W wyniku pracy warsztatowej powstały „długie listy” wskaźników, które zdaniem uczestników warsztatu najlepiej mierzą cele strategiczne zaktualizowanej strategii RIS 2020+.