Warsztat I

22 lipca 2019 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbył się pierwszy warsztat w ramach aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza. Tematem tego spotkania były międzyregionalne łańcuchy wartości na Mazowszu.

W warsztacie wzięli udział przedstawiciele Mazowieckiej Rady Innowacyjności, Grup Roboczych ds. inteligentnych specjalizacji, Forum Instytucji Otoczenia Biznesu.

Praca warsztatowa obejmowała m.in. identyfikację obszarów gospodarczych z potencjałem do tworzenia łańcuchów wartości, które mogłyby połączyć firmy regionu warszawskiego stołecznego
i mazowieckiego regionalnego. Starano się również wskazać główne bariery rozwoju tych obszarów, jak i działania, które mogłyby pomóc je zmniejszyć.

Uczestnicy warsztatów pracowali w czterech grupach, odpowiadających tematycznie obszarom inteligentnej specjalizacji Mazowsza. W pracach grupowych najczęściej wskazywano na horyzontalny charakter obszaru specjalizacji Inteligentne Systemy Zarządzania. Właśnie łańcuchy z tego obszaru stanowiły najczęściej podstawę do budowy łańcuchów międzyregionalnych.

Barierą najczęściej wskazywaną przez uczestników warsztatu była niska świadomość społeczna i mała zdolność do absorpcji innowacji przez przedsiębiorstwa. Wskazano również na ograniczenia w dostępie do infrastruktury (szczególnie telekomunikacyjnej) oraz brak wsparcia dla projektów na 3-4 poziomie TRL i podczas certyfikacji produktów (przygotowania do wdrożenia na rynek).

Wnioski z warsztatu zostaną wykorzystane w pracy na aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza oraz na kolejnych spotkaniach. W szczególności w zakresie identyfikacji takich obszarów
i działań, które będą efektywnie wspierały budowanie łańcuchów wartości pomiędzy regionami warszawskim stołecznym i mazowieckim regionalnym w ramach obszarów inteligentnej specjalizacji Mazowsza.

Warto podkreślić, że tego typu spotkania są również okazją do nawiązania kontaktów pomiędzy uczestnikami.