Raport dotyczący realizacji polityk z zakresu ekonomii społecznej w regionach partnerskich projektu SECON

W ramach znaczącego kroku w kierunku zrozumienia i poprawy krajobrazu ekonomii społecznej, partnerzy SECON pracowali podczas pierwszego semestru realizacji projektu, w okresie od początku marca do końca sierpnia br., nad dokumentowaniem i analizowaniem odpowiednich polityk ekonomii społecznej w swoich regionach. W wyniku podjętych działań, stworzono kompleksowy raport analizujący strukturę polityk ekonomii społecznej w regionach realizujących projekt SECON, który rzuca światło na różne wymiary, w tym na ograniczenia, czynniki sprzyjające i ramy polityczne.

Raport opiera się na analizie istniejącego kontekstu dla podmiotów działających w dziedzinie ekonomii społecznej. opisano w nim również główne cechy, bariery i czynniki sprzyjające, wpływające na ekosystem ekonomii społecznej.

Najważniejsze informacje zawarte w raporcie:

Rozdział 1: Ramy polityki krajowej

Raport rozpoczyna się analizą krajowych ram polityki krajów objętych projektem SECON w zakresie ekonomii społecznej. W  rozdziale przeanalizowano  główne instrumenty polityki, które stanowią podstawę dla wspierania i rozwoju ekonomii społecznej. Ponadto opisano w nim mechanizmy krajowego finansowania i monitorowania, które odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu „krajobrazu” ekonomii społecznej.

Rozdział 2: Instrumenty polityki regionalnej i lokalnej

Rozdział drugi przedstawia kompleksową analizę instrumentów polityki regionalnej i lokalnej w regionach objętych projektem SECON, które odnoszą się do ekonomii społecznej. W raporcie przedstawiono wyniki z badania znaczenia tych instrumentów polityki w kontekście rozwoju obszarów wiejskich. Ta krytyczna analiza posłuży do opracowania mapy drogowej dostosowania polityk regionalnych do nadrzędnego celu, jakim jest wspieranie podmiotów ekonomii społecznej.

Rozdział 3: Bariery i czynniki sprzyjające

Trzeci rozdział przedstawia  bariery i czynniki sprzyjające rozwojowi ekonomii społecznej na obszarach wiejskich regionów realizujących projekt SECON. Raport przedstawia holistyczny obraz wyzwań i możliwości, które definiują krajobraz ekonomii społecznej , od widoczności i świadomości, po rolę przywództwa i administracji rządowej, od dostępu do finansowania i opodatkowania po ramy instytucjonalne.

Metodologia:

Raport został opracowany poprzez połączenie badań źródeł wtórnych obejmujących dokumenty strategiczne zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Ponadto raport opiera się na wywiadach z ekspertami w dziedzinie ekonomii społecznej, a także z interesariuszami, którzy aktywnie przyczyniają się do kształtowania polityki rozwoju ekonomii społecznej.

Dzięki kompleksowemu podejściu i przyjętej metodologii, niniejszy raport może stanowić cenne źródło informacji dla decydentów, interesariuszy i badaczy zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej.

Raport dostępny w angielskiej wersji językowej poprzez odnośnik na końcu artykułu na stronie projektu SECON.

 

Grafika podzielona na prostokąty: w lewym górym rogu zdjęcie pól, na górze na śrdoku dłonie, trzymające ziarna zbóż, ułozone w serce, następnie czerwone pole; na środku logo Interreg Europa i projektu SECON, prawy dolny róg zdjęcie  żyta i kwiatów, na środku niebieski prostokąt, a w lewym dolnym rogu mężczyzna trzymający kosz warzyw.