Drugie posiedzenie Regionalnej Grupy Interesariuszy (RGI) Projektu SECON

16 czerwca 2023 r. odbyło się drugie posiedzenie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu pn. „Regionalne Polityki Wspierania Ekonomii Społecznej” (akronim SECON). 

Podczas spotkania przedstawiono działania, które zostały dotychczas zrealizowane w pierwszym semestrze projektu oraz omówiono przykłady dobrych praktyk wskazane przez Lidera projektu z regionu Peloponezu. Wśród najważniejszych zadań możemy wyróżnić dokonanie identyfikacji organizacji i osób, które mogą wspierać realizacje projektu oraz opracowanie dokumentu mapującego, w którym zidentyfikowano i przeanalizowano instrumenty polityki dotyczące ekonomii społecznej. Jednocześnie przeprowadzono również wywiady z ekspertami, podczas których zidentyfikowano czynniki sprzyjające i przeszkody dla rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym/lokalnym. 
Z kolei podczas spotkania z Liderem projektu oraz pozostałymi Partnerami omówiono zasady zarządzania projektem, budżetem projektu, plan prac w projekcie, w podziale na poszczególne semestry oraz utworzono Komitet Sterujący w projekcie. Przedstawiono również przykłady dobrych praktyk w postaci Stowarzyszenia Kulturalnego Maganiako, grupy producentów produktów rolnych Nostos oraz inicjatywy plantatorów oliwek Messinis Gaia.
Dodatkowo podczas posiedzenia Regionalnej Grupy Interesariuszy wskazaliśmy na nowe regulacje dotyczące ekonomii społecznej przyjęte na poziomie Unii Europejskiej w postaci Zaleceń Rady w sprawie rozwoju warunków ramowych gospodarki społecznej z dnia 13 czerwca 2023 r. oraz na powstanie portalu gospodarki społecznej – strony internetowej punktu kompleksowej obsługi, która dostarcza organizacjom gospodarki społecznej informacji na temat finansowania unijnego, możliwości szkoleniowych i innych (link poniżej).

 https://social-economy-gateway.ec.europa.eu/index_enhttps


Drugi semestr realizacji projektu rozpocznie się 1 września br., a zakończy 29 lutego 2024 r. W tym okresie najważniejszym zadaniem będzie identyfikacja i analiza dobrych praktyk z regionu Mazowsza bazując na metodologii udostępnionej przez Lidera projektu, udział w warsztatach międzyregionalnych oraz spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy. 
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy w ramach projektu SECON oraz zachęcamy osoby zainteresowane rozwojem ekonomii społecznej na Mazowszu do udziału w kolejnych spotkaniach!