Pierwsze posiedzenie Regionalnej Grupy Interesariuszy (RGI) Projektu SECON

21 kwietnia 2023 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu pn. „Regionalne Polityki Wspierania Ekonomii Społecznej” (akronim SECON). Podczas spotkania przedstawiono założenia i cele projektu.

Regionalną Grupę Interesariuszy tworzą: Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa mazowieckiego, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, przedstawiciele jednostek naukowych i administracji szczebla lokalnego. Podczas posiedzenia Członkowie RGI zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, która pomoże w opracowaniu dokumentu mapującego instrumenty wsparcia ekonomii społecznej na Mazowszu.

W trakcie spotkania przestawiono również możliwości wsparcia ekonomii społecznej z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027. Wsparcie zaplanowane w programie zostanie skierowane do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, m.in. na działania związane ze świadczeniem usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych, działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej oraz na bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy i ich utrzymanie w przedsiębiorstwach społecznych.

Serdecznie zachęcamy osoby zainteresowane rozwojem ekonomii społecznej na Mazowszu do udziału w kolejnych spotkaniach!