Akredytacja IOB

 

 

System akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu to system opracowany dla województwa mazowieckiego będący wyrazem starań Samorządu Województwa Mazowieckiego mających na celu zapewnienie prawidłowego oraz odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Mając na uwadze, iż jest to jedno z nielicznych tego typu działań realizowanych z inicjatywy administracji krajowej jak i regionalnej, założeniem tych działań jest ciągłe doskonalenie i wprowadzenie modyfikacji jeżeli będzie taka potrzeba rynku mazowieckiego.

Akredytacja IOB ma na celu zapewnienie MŚP dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje stosujące określone standardy działania oraz posiadające odpowiednie kompetencje i zasoby. Przygotowany system określa minimalne wymagania dotyczące realizacji usług dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb przedsiębiorcy.

Dzięki dostępowi do wysokiej jakości usług, MŚP będą mieć możliwość profesjonalnego wsparcia swoich działań prowadzących do rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Akredytacja IOB jest jednym z elementów systemu wsparcia innowacyjności na Mazowszu i był w różnym stopniu wykorzystywany w projektach i konkursach RPO WM 2014-2020 m.in. w ramach:

  • konkursu Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo - brak w planach nowego konkursu na bieżący rok;
  • konkursu Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw (usługi świadczone przez IOB – inkubacja i akceleracja) - brak w planach nowego konkursu na bieżący rok;
  • projekt pozakonkursowy pt. Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji – granty dla Partnerstw IOB na stworzenie i wdrożenie usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym.

Wykonawcą opracowania eksperckiego dot. spójnego i kompletnego systemu akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) świadczących prorozwojowe usługi doradcze o specjalistycznym charakterze, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego było Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości.

System akredytacji realizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.11.01.00-14-0001/15-00, pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM” Priorytet XI Pomoc Techniczna.

Nabór ciągły wniosków o akredytację IOB został uruchomiony w sierpniu 2016 r.

Zapraszamy do składania wniosków aplikacyjnych.

Lista akredytowanych IOB

Sprawdź czy możesz uzyskać akredytację – wypełnij formularz samooceny IOB

Zasady monitoringu akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu

Kontakt:

Anna Marzec, tel.: 22 59 79 989, e-mail: anna.marzec@mazovia.pl

Michał Banak, tel.: 22 51 17 408, e-mail: michal.banak@mazovia.pl