Co jest specjalizacją Mazowsza?

Zegar 10.05.2021    15:47

Poszukiwani nowi uczestnicy grup roboczych

Chcesz pomóc wyznaczyć kierunki rozwoju Mazowsza oraz wydatkowania środków UE na ten cel? Dostrzegasz niewykorzystane szanse stojące przed gospodarką naszego województwa? Wiesz, jakie branże i technologie będą najbardziej innowacyjne za 2, 5, 10 lat? A może szukasz możliwości nawiązania dyskusji z przedstawicielami podmiotów angażujących się w kształtowanie regionalnej polityki rozwoju?

Reprezentujesz przedsiębiorstwo, jednostkę naukową, uczelnię wyższą, instytucję otoczenia biznesu, instytucję pozarządową, samorząd branżowy lub jednostkę samorządu terytorialnego szczebla lokalnego? Zapraszamy do współpracy w ramach grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

Aby dołączyć do grup roboczych, wystarczy wypełnić i podpisać deklarację uczestnictwa,
a następnie przesłać skan na jeden z adresów: dsrr@mazovia.pl, piotr.dylewski@mazovia.pl, malgorzata.bialczak@mazovia.pl,

lub wersję papierową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
al. „Solidarności” 61
03-402 Warszawa

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego pod numerem 22 59 79 751.

Inteligentna specjalizacja i grupy robocze

Inteligentna specjalizacja to koncepcja wspierania innowacyjności opierającą się na strategicznej współpracy samorządu z interesariuszami – podmiotami mającymi wpływ na funkcjonowanie regionalnej gospodarki. Udział przedstawicieli biznesu, nauki, administracji i organizacji pozarządowych pozwala na uwzględnienie odmiennych punktów widzenia a także wykorzystanie wiedzy i doświadczenia pochodzącego z różnych źródeł.

Celem inteligentnej specjalizacji nie jest „wyspecjalizowanie” regionalnej gospodarki. Dlatego mazowiecka inteligentna specjalizacja nie sprowadza się do wyznaczenia katalogu wspieranych branż. Słowo „specjalizacja” odnosi się do nadawania wspólnego kierunku działaniom sprzyjającym rozwojowi, realizowanym przez różne podmioty i koncentracji zasobów na takich zagadnieniach („niszach”), które w danym momencie przyniosą możliwie duże korzyści całej gospodarce.

Jednym z najważniejszych zadań grup roboczych jest opracowanie i aktualizacja dokumentów kierunkowych dla inteligentnej specjalizacji, np. priorytetowych kierunków badań. W oparciu o dokumenty kierunkowe będą formułowane kryteria wyboru projektów w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Od wyników prac grup roboczych będzie więc zależeć, na co zostaną przeznaczone środki UE w latach 2021-2027.

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku

Więcej informacji na temat zadań grup roboczych i instytucji zaangażowanych we wdrażanie inteligentnej specjalizacji w naszym województwie można znaleźć w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

Grupy robocze i zespoły zadaniowe tworzone w ramach grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji to obok Mazowieckiej Rady Innowacyjności i Forum Instytucji Otoczenia Biznesu najważniejsze gremia zapewniające uczestnictwo interesariuszy w realizacji koncepcji inteligentnej specjalizacji na Mazowszu. Do zadań grup należy:

  • identyfikacja nowych, potencjalnych obszarów inteligentnej specjalizacji,
  • formułowanie dokumentów kierunkowych, uszczegóławiających obszary inteligentnej specjalizacji, w tym m.in. priorytetowych kierunków badań w ramach inteligentnej specjalizacji (regionalnych agend badawczych),
  • weryfikacja trafności wyboru obszarów inteligentnej specjalizacji i kierunków prac badawczych,
  • udział w formułowaniu zasad i warunków wsparcia specyficznych dla obszarów inteligentnej specjalizacji regionu,
  • uszczegółowienie zakresu informacji gromadzonych przez system monitorowania RIS,
  • wspomaganie prac Instytucji Zarządzającej RIS w zakresie oceny bieżącej realizacji Strategii,
  • konsultowanie planu ewaluacji RIS.

W pracach grup roboczych i zespołów mogą brać udział przede wszystkim przedstawiciele firm, jednostek naukowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz instytucji otoczenia biznesu. Prace grup odbywają się zarówno w formie spotkań, jak i poprzez kanały komunikacji elektronicznej.

Czekamy na Twoje zgłoszenie!!!

Deklaracja uczestnictwa