Plan ewaluacji RIS

Zgodnie z założeniami przyjętymi w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku, ewaluacja jest narzędziem wspierającym podejmowanie bieżących decyzji odnośnie realizacji RIS i obejmuje ewaluacje: ex ante (przeprowadzona w 2020 roku), śródokresową (mid-term, w 2025 r.) oraz ex post.

W latach 2021-2022 zostaną przeprowadzone badania dodatkowe, tzw. ewaluacje on-going o charakterze tematycznym lub ekspertyzy wpisujące się w proces przedsiębiorczego odkrywania (PPO), wynikające z bieżących potrzeb i aktualnego stanu wiedzy. Badania/ekspertyzy, przedstawiające minimalny zakres tematyczny, zostały ujęte w Planie Ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku (RIS) na lata 2021 – 2022:

  1. Analiza wąskich gardeł dyfuzji innowacji, w tym cyfryzacji  - którego realizacja pozwoli utrzymać stan spełnienia warunku podstawowego dla Celu Polityki 1 w perspektywie 2021-2027 (Bardziej inteligentna Europa polityki spójności UE);
  2. Wyznaczenie pokrewnej różnorodności branż – branże pokrewne, których rozwój może być wspierany w ramach mazowieckiego systemu innowacji - wynika z rekomendacji z przeprowadzonej ewaluacji mid-term RIS 2020;
  3. Badanie wpływu pandemii COVID-19 i wywołanego przez nią szoku ekonomicznego na innowacyjność Mazowsza oraz prognoza sytuacji gospodarczej (foresight) - z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 termin realizacji badania może ulec przesunięciu;
  4. Identyfikacja nisz rozwojowych i obszarów działalności badawczo-rozwojowej (B+R) podmiotów gospodarczych działających na obszarze województwa mazowieckiego przeprowadzona z wykorzystaniem badania bibliometrycznego - wynika z doświadczeń realizacji poprzednio obowiązującej Strategii i wpisuje się w proces przedsiębiorczego odkrywania (PPO); dotyczy określenia poziomu komplementarności obszarów wsparcia nisz rozwojowych województwa mazowieckiego;
  5. Określenie aktualnych i przyszłych potrzeb oraz możliwości technologicznych w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw oraz transformacji gospodarki w kierunku przemysłu 4.0.

Plan ewaluacji został opracowany na podstawie wyników badań realizowanych w okresie obowiązywania poprzedniej Strategii, wyników projektu „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3” – GOSPOSTRATEG oraz zaleceń wynikających z ewaluacji mid-term RIS 2020. Opis ma charakter ramowy i przedstawia minimalny zakres planowanych badań.

Projekt Planu ewaluacji na lata 2021-2022 został w dniach 11-15 stycznia 2021 r. przekazany przez Zespół Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji do zaopiniowania przez Mazowiecką Radę Innowacyjności i grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. W wyniku procesu konsultacji 8 podmiotów zgłosiło 73 uwagi, uwzględniono 48.