Usługi Partnerstwa reprezentowanego przez Fundację Poszanowania Energii

Fundacja Poszanowania Energii (Lider) oraz Zrzeszenie Audytorów Energetycznych i Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej Fundacji Praktyków Biznesu dzięki wsparciu unijnym w wysokości blisko 2,7 mln zł zrealizowało projekt pn. „Wprowadzenie nowych usług o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców Mazowsza, dzięki partnerskiej współpracy Centrum Innowacji i FPE”.

Projekt zakładał stworzenie i wprowadzenie sześciu nowych lub ulepszonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, w tym:

  1. outsourcing B+R dla mazowieckich MŚP - w ramach usługi zostaną zidentyfikowanie zasoby i określone potrzeby przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia prac B+R oraz dostosowania organizacyjnego i ekonomicznego w tym zakresie;
  2. przeglądy energetyczne SCADA - usługa obejmuje opracowanie biznes-planu, projektu poprawy efektywności energetycznej budynku;
  3. integracja BIM (Building Information Modelling) z audytem energetycznym budynku i systemem zarządzania energią w budynku;
  4. audyt bezpieczeństwa danych energetycznych - połączenie metod i technologii badania bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstw i ich zasobów danych, jak również do zabezpieczenia danych, które mogą być wykorzystane przez podmioty zewnętrzne realizujące prace zlecone przez te przedsiębiorstwa
  5. przygotowanie do one-stop shop - usługa kompleksowego wsparcia inwestorów realizujących projekt termomodernizacji posiadanego budynku. Wsparcie przez jeden podmiot – reprezentujący całe grono wielu wykonawców, podwykonawców i doradców prowadzi do wielkiego udogodnienia i uproszczenia projektu dla inwestora;
  6. maturyzacja innowacji mazowieckich MŚP – usługa wspomagająca doprowadzenie projektu do poziomu takiej dojrzałości, która będzie wystarczającą, aby projekt mógł uzyskać finansowanie.