Raport badawczo-analityczny

Czujnik Innowacji Zegar 29.08.2012    12:07

Szanowni Państwo

Miło nam przedstawić publikację przygotowaną w projekcie „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”

numer: POKL 08.02.02-14-001/09 współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Głównym celem przygotowania raportu było opracowanie podstaw teoretycznych systemu monitoringu i ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza. W wyniku realizacji zadania zostały opracowane koncepcja oraz założenia dla systemu monitoringu i ewaluacji, mającego na celu monitorowanie wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, określające m.in. sposób pozyskiwania danych, metody ich przetwarzania, a także sposób wykorzystania informacji uzyskanych w wyniku przetwarzania pozyskanych danych.

Raport, który Państwu przedstawiamy składa się z pięciu części:

1) analizy dotyczącej dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie,

2) analizy najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności,

3) opracowania zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych,

4) opracowania mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS,

5) weryfikacji metodologii, aktualizacji i operacjonalizacji wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji.

Wyniki opracowania będą poddane konsultacji Panelu Ekspertów, w którym zasiądą specjaliści z dziedziny innowacyjności. Raport stanowi także podstawę merytoryczną do budowy informatycznego systemu monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.