II Mazowiecka Rada Innowacyjności

Marszałek Adam Struzik 6 czerwca br. wziął udział w II posiedzeniu Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

Innowacje i przedsiębiorczość są jednymi z głównych priorytetów polityki władz Samorządu Województwa Mazowieckiego. Efektywny udział Mazowsza w procesie rozwoju wiedzy przyczynia się do umocnienia pozycji Mazowsza jako najbardziej rozwiniętego regionu w Polsce. W 2008 roku przyjęta została „Regionalna Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2007-2015”. Opracowany dokument jest podstawą do tworzenia trwałych powiązań między jednostkami naukowo-badawczymi, przemysłem, samorządem oraz administracją rządową w celu podnoszenia konkurencyjności całego regionu.

Podczas spotkania przedstawiono stan innowacyjności na Mazowszu w kontekście opracowanego przez zespół ekspertów Raportu Otwarcia dotyczącego stanu innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2015, który porządkuje wiedzę o rozwojowym potencjale Mazowsza, określa mocne i słabe strony naszego województwa oraz wskazuje kierunki dalszych działań proinnowacyjnych.

Podczas posiedzenia zaprezentowano również założenia do projektu „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)” oraz posumowano cykl infoseminariów regionalnych. Wskazano działania, których wykonanie planowane jest w ramach realizacji sieci MSODI.

Efektywne zarządzanie rozwojem zdolności innowacyjnych Mazowsza wymaga wdrożenia systemu monitoringu. Przedstawiciele Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego przedstawili zaplanowane na 2011 rok działania w ramach projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. Prace te umożliwią uporządkowanie wiedzy o potencjale innowacyjnym regionu, a także stworzenie koncepcji systemu monitorującego wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza oraz instalację systemu informatycznego.
Celem konkursu Innowator Mazowsza, nad którym patronat objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, jest promocja postaw proinnowacyjnych na Mazowszu. Podczas spotkania omówiono założenia oraz podsumowano liczbę prac, które dotychczas wpłynęły w ramach trzech edycji konkursu.