Monitoring wskaźników dla celu głównego, celów strategicznych i celów operacyjnych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku w kontekście inteligentnych specjalizacji

Zegar 20.03.2019    14:02

Badanie jest realizowane w ramach projektu „Wieloletni Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Regionalnej Strategii Inteligentnych Specjalizacji w ramach RPO WM 2014-2020”, nr RPMA.11.01.00-14-0002/15-00