VIII Posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Spotkaniu, które odbyło się 1 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie przewodniczył marszałek Adam Struzik.

Nad opracowaniem aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, zgodnie z wymogami dla okresu finansowania UE 2014-2020, pracuje Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM. Jak podkreślono, dotychczasowe działania, związane także z określeniem inteligentnej specjalizacji województwa, są na etapie opracowania wstępnego projektu dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2014 – 2020 i załącznika, który będzie stanowił podstawowy dokument wyznaczający inteligentną specjalizację. Projekt wypracowany został na podstawie m.in. badań i analiz z zakresu potencjału gospodarczego, naukowego i społecznego Mazowsza oraz szeregu spotkań konsultacyjnych w regionie. Uwzględniane są także programy strategiczne poziomu krajowego i regionalnego, a przygotowanie i ostateczne przyjęcie  zaktualizowanego dokumentu zaplanowane jest na listopad br.

 

Podczas posiedzenia omówiono także kierunki i założenia polityki klastrowej na Mazowszu w latach 2014 – 2020. Głównym celem przyszłej polityki klastrowej powinno być wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki w oparciu o intensyfikację współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie rozwoju specjalizacji gospodarczych. W projekcie aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, klastry zostały wskazane jako narzędzie do realizacji celu strategicznego: Zwiększenia i wzmocnienia współpracy  w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności.

 

Mazowiecka Rada Innowacyjności jako organ opiniodawczo-doradczy dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii, stanowi ważny element projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu regionalnego PO KL (Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).