VII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Spotkaniu, które odbyło się 16 maja br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przewodniczył Pan Leszek Król Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Nad opracowaniem aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, zgodnie z wymogami dla okresu finansowania UE 2014-2020, pracuje Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM. Jak podkreślono, dotychczasowe działania, związane także z określeniem inteligentnej specjalizacji województwa, są na etapie konsultowania wniosków z przeprowadzonej diagnozy oraz aktualizacji celów operacyjnych dla poszczególnych celów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2007 – 2015. Wypracowano je na podstawie badań i analiz z zakresu potencjału gospodarczego, naukowego i społecznego Mazowsza. Uwzględniane są także programy strategiczne poziomu krajowego i regionalnego, a przygotowanie i przyjęcie odpowiedniego dokumentu aktualizacyjnego zaplanowane jest na listopad br.

___________________________

Mazowiecka Rada Innowacyjności jako organ opiniodawczo-doradczy dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii, stanowi ważny element projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu regionalnego PO KL (Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).