VI posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

O stanie prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2007-2015, określeniu inteligentnej specjalizacji regionu oraz realizacji zadań projektu „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych” dyskutowano podczas VI posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

Spotkaniu, które odbyło się 25 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przewodniczył marszałek Adam Struzik.

 

Nad opracowaniem aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, zgodnie z wymogami dla okresu finansowania UE 2014-2020, pracuje Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM. Jak podkreślono, dotychczasowe działania, związane także z określeniem inteligentnej specjalizacji województwa, są na etapie konsultowania wniosków z przeprowadzonej diagnozy. Wypracowano je na podstawie badań i analiz z zakresu potencjału gospodarczego, naukowego i społecznego Mazowsza. Uwzględniane są także programy strategiczne poziomu krajowego i regionalnego, a przygotowanie i przyjęcie odpowiedniego dokumentu aktualizacyjnego zaplanowane jest na czerwiec br.

 

Podczas posiedzenia omówiono także realizację projektu „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)”. Jego zadaniem jest podniesienie wiedzy i świadomości na temat znaczenia innowacji dla rozwoju gospodarczego województwa. Przedsięwzięcie to odpowiedź Samorządu Województwa Mazowieckiego na brak właściwych rozwiązań systemowych w zakresie transferu wiedzy i tworzenia sieci współpracy pomiędzy sferą badawczo-rozwojową, przedsiębiorstwami oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Wdrażanie prac przebiegać ma w pięciu etapach – inicjatywy informacyjno-promocyjne, upowszechnianie wiedzy na temat transferu wiedzy i innowacji, konkursy, prowadzenie portalu internetowego oraz opracowania i publikacje. Zwrócono uwagę, że oczekiwanym efektem podejmowanych działań jest stymulowanie rozwoju wiedzy, kompetencji oraz wzrost zainteresowania innowacyjnością w całym województwie mazowieckim.

 

Mazowiecka Rada Innowacyjności jako organ opiniodawczo-doradczy dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii, stanowi ważny element projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu regionalnego PO KL (Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).