Resume z seminarium 22 maja 2017 r. w sprawie Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Zegar 24.05.2017    08:48

22.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się seminarium dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw o możliwościach finansowych dla MŚP w ramach programu Horyzont 2020. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

W ramach Horyzontu 2020, pojedyncze przedsiębiorstwo lub grupa przedsiębiorstw, może wystąpić o fundusze w celu sfinansowania projektów o odpowiednim potencjale ekonomicznym i społecznym.

Wsparcie dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 ma stymulować rozwój gospodarczy dzięki zwiększaniu innowacyjności MŚP, a także ma umożliwić skuteczną komercjalizację rozwiązania na rynku europejskim, poprzez weryfikację komercyjną i technologiczną (faza I), doprowadzenie technologii do momentu, kiedy będzie gotowa do wdrożenia (faza II) oraz opiekę ze strony ekspertów (faza III).

Faza I – Studium wykonalności
Celem tego etapu jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii będących przedmiotem projektu. Ocena włącza także ewaluację potencjalnego ryzyka, zarządzanie własnością intelektualną oraz znalezienie partnerów do projektu. Rezultatem projektu jest sformułowanie wstępnego biznesplanu. Projekty, które zajmą najwyższe miejsca na liście rankingowej, w fazie 1 otrzymają ryczałt w wysokości 50 000 euro.

Faza II- Realizacja
Przedmiotem tego etapu jest przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania/produktu/usługi aż do momentu, kiedy będzie ono gotowe do komercjalizacji. Faza druga przewiduje możliwość sfinansowania następujących działań: skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja oraz powielanie rynkowe. Realizacja projektów objętych dofinansowaniem powinna trwać od 12 do 24 miesięcy, a wartość projektu zawierać się pomiędzy 0,5 a 2,5 mln euro.

Faza III – Komercjalizacja i coaching
Projekty zakwalifikowane do tej fazy będą objęte pośrednim wsparciem polegającym na ułatwieniach w dostępie przedsiębiorstw do kapitałowych i dłużnych instrumentów finansowych, pomocy w networkingu, zabezpieczeniu praw własności intelektualnej oraz dotarciem z produktem na nowe rynki. Wsparcie będzie udzielone podmiotom, które otrzymały dofinansowanie w fazie 1 lub 2 Instrumentu MŚP.

Wsparcie oferowane jest w formie grantów dla fazy I i II (poziom dofinansowania to 70% kosztów kwalifikowanych dla projektu, w wybranych przypadkach może być to także 100%) oraz bezpłatnego mentoringu w fazie III. Preferowane są też rozwiązania, które plasują się wysoko w skali gotowości technologicznej (TLR 6). Wnioski projektowe w fazie I i II instrumentu należy składać w określonych obszarach tematycznych. Dofinansowanym projektom przysługiwać będzie również wsparcie w postaci bezpłatnego coachingu oferowanego za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network.

 

W ramach programu przewiduje się szeroki zakres innowacyjnych projektów:

 • Dowolny temat z całego programu dotyczącego problematyki przestrzeni kosmicznej.
 • Open Disruptive Innovation Scheme: Innowacyjne koncepcje IT, projekt o charakterze przełomowym dla rynku.
 • Przyspieszenie wprowadzania na rynek rozwiązań technologicznych z zakresu nanotechnologii oraz zaawansowanych materiałów i technik produkcyjnych.
 • Kliniczna walidacja biomarkerów i / lub wyrobów medycznych.
 • Eko-innowacyjne procesy produkcyjne żywności z zachowaniem zasad efektywności wykorzystania zasobów.
 • Niebieski rozwój: Wsparcie MŚP w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla sektora morskiego, wodnego.
 • Innowacyjne systemy gospodarki nisko-węglowej.
 • Innowacyjny transport.
 • Wsparcie MŚP w zakresie eko-innowacji oraz zrównoważonej gospodarki surowcowej (obszary: klimat, środowisko, zarządzanie zasobami i surowcami).
 • Ochrona miejskich miejsc publicznych oraz miejskiej infrastruktury krytycznej.
 • Zrównoważone procesy przemysłowe oparte na biotechnologii.
 • Innowacyjne aplikacje mobilne typu e-administracja tworzone przez MŚP.
 • Innowacyjne modele biznesowe w MŚP.

Mechanizm ten ma stworzyć nowe możliwości biznesowe, dopasowane do wyzwań społecznych. Ponadto, ma wzmocnić produktywność i innowacyjność MŚP, dzięki czemu będą mogły one rozwijać swoją działalność.

MŚP mogą zaangażować się w program poprzez:

 • wszelkie formy R&I ukierunkowane na wykorzystanie wyników i ich komercjalizację,
 • uczestnictwo we wspólnych projektach R&I i projektach innowacyjnych (we wszystkich, trzech filarach),
 • instrument MŚP (budżet z filaru Societal Challenges i LEIT),
 • innowacje w ramach start-upów, spin-offów i w młodych przedsiębiorstwach (program Eurostars i inne),
 • finansowanie ryzyka (instrumenty dłużne),
 • wymianę i mobilność naukowców i przedsiębiorców (Działania Marii Skłodowskiej-Curie).

 

W jaki sposób MŚP mogą wziąć udział w programie i jak wygląda finansowanie?

Kryterium przyznania grantu: wyłącznie MŚP mogą aplikować o finansowanie; w przypadku, gdy mają one zamiar współpracować z uniwersytetami lub innymi organizacjami, mogą one zlecać im zadania wyłącznie na zasadzie podwykonawstwa, ponieważ organizacje nie będące MŚP nie mogą być członkami konsorcjum.

Instrument MŚP otwarty jest na innowacyjne firmy, którym zależy na rozwoju i współpracy międzynarodowej, niezależnie od tego czy działają w obszarze wysokich technologii czy nie. Instrument MŚP będzie konkurencyjny, zorientowany na biznes oraz na wytworzenie rynkowych innowacji. Działania bliskie rynkowi, według zasad uczestnictwa, będą finansowane w 70%. MŚP mogą również brać udział w projektach R&I, gdzie finansowanie wyniesie 100%.

Dwie pierwsze fazy mają być wspierane za pośrednictwem instrumentów bezzwrotnych (grantów), trzecia zaś (komercjalizacja) za pośrednictwem finansowania zwrotnego oraz innych mechanizmów (np. na ochrona praw autorskich). Zakończenie jednej fazy pozwoli MŚP przejść do fazy kolejnej i ubiegać o dofinansowanie za pośrednictwem SME Instrument. Przy czym każda z trzech faz będzie otwarta dla wszystkich MŚP.

Instrumenty zwrotne w ramach Instrumentu dla MŚP będą wdrażane przez Europejski Bank Inwestycyjny w partnerstwie z krajowymi instytucjami pośredniczącymi i/lub międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

Szczegółowe poruszane aspekty podczas seminarium znajdują się na prezentacjach prelegentów poniżej: