PRZETARG – zapraszamy do udziału!

RIS Mazovia Zegar 06.05.2013    22:11

Zapraszamy do udziału w przetargu na opracowanie założeń do metabazy systemu monitoringu, opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności w ramach projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer

wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

 

Szczegóły na stronie:

 

http://zamowienia.mazovia.pl/?act=info&id=9610