Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-015/16

RIS Mazovia Zegar 01.03.2016    15:28

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-015/16

Wstępna informacja o naborze Nabór w ramach Działania Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Termin, od którego można składać wnioski od 31marca 2016 roku
Termin, do którego można składać wnioski do 6 czerwca 2016 roku do godz. 15.00.
Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Kto może składać wnioski? W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne;
Na co można otrzymać dofinansowanie?
  • W ramach konkursu wspierane będą projekty badawczo-rozwojowe.
  • Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji – cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa;
  • Wsparciem może zostać objęty także rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej, przy czym finansowanie obejmie w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych uzupełniających lub dostosowujących technologię do specyfiki przedsiębiorstwa;
  •  W ramach projektu badawczo-rozwojowego wsparcie może objąć także uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej oraz realizacja ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej, które są niezbędne dla skutecznej komercjalizacji technologii. Uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie stanowi obowiązkowego elementu projektu.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania – 80 % kosztów kwalifikowanych projektu.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 30 000 000,00 EUR (129 831 000,00 PLN[1])
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  dostępny jest w serwisie RPO WM – www.funduszedlamazowsza.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

 


[1] Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC stanowiącym średnią arytmetyczną z kursu bieżącego i średniej z 12 ostatnich kursów księgowych. wynoszącym 4,3277 PLN.

Pliki do pobrania na stronie:

http://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-2-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-przedsiebiorstw-typ-projektow-projekty-badawczo-rozwojowe.html