Nabór na wybór partnera konsorcjum – ESA BIC

Zegar 22.11.2017    13:07

Województwo Mazowieckie w ramach ogłoszonego konkursu „ESA Business Incubation Center Poland”, przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., ogłasza otwarty nabór partnerów do konsorcjum w zakresie przygotowania Formularza aplikacyjnego w odpowiedzi na ww. konkurs.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

Celem naboru jest wyłonienie partnerów konsorcjum: partnera wsparcia finansowego, partnera wsparcia techniczno-technologicznego, partnera wsparcia merytorycznego, innych partnerów, pozwalających na stworzenie konsorcjum umożlwiającego terminowe złożenie oferty do konkursu ESA Business Incubation Center Poland oraz efektywne funkcjonowania Inkubatora w okresie 5 lat. Szczegółowy zakres odpowiedzialności partnerów będzie negocjowany na etapie tworzenia umowy konsorcjum.

Do udziału w otwartym naborze na partnerów konsorcjum uprawione są podmioty wymienione w dokumentacji konkursowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Dokumentację należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.

Dokumentacja, która wpłynie po tym terminie nie będzie rozpatrywana.

Poniżej dokumenty do pobrania.